เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

หลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ เปิดสอนวิชาเอกคู่เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย ศิษย์เก่าของหลักสูตรประกอบอาชีพทั้งครูบรรณารักษ์ และครูภาษาอังกฤษ รวมถึงรับราชการหน่วยงานอื่นๆทั่วประเทศ และมีผลการสอบบรรจุครูผู้ช่วยอยู่ในลำดับต้นๆของทุกจังหวัด ปัจจุบันศิษย์เก่าที่สอบผ่าน บรรจุเป็นครูผู้ช่วยแล้วทุกคน

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย

ครุศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ)

ภาษาอังกฤษ

Bachelor of Education Program in Library Education and English

อักษรย่อภาษาไทย

ค.บ. (บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ

LibEng

ปรัชญา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะทางปัญญาด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์และด้านภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู ที่มีความสามารถทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์และด้านภาษาอังกฤษ ในการมุ่งเน้นส่งเสริมการใช้สารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การอ้างอิงการนำไปวิจัยและพัฒนาการอ่านอันเป็นพื้นฐานทางการศึกษาตั้งแต่เด็กประถมไปจนถึงผู้ใหญ่ ตามเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภาและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ เนื้อหาสาระทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และเนื้อหาทางภาษาอังกฤษตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี และอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา

วัตถุประสงค์

หลักสูตรบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
1) มีความรู้ในด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในการพัฒนาการอ่าน ส่งเสริมการอ่าน วิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่และนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
2) มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยบูรณาการการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีแบบครูมืออาชีพ
3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ตลอดจนพัฒนาความรู้ด้านบรรณารักษ์และภาษาอังกฤษและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสมรรถนะตนเองอยู่สม่ำเสมอ
4) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
5) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสมัยใหม่ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
6) มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภาและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน และมีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

จุดเด่นของหลักสูตร

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้รับใบประกอบวิชาชีพครู และสามารถสอบบรรจุได้ทั้งวิชาเอกบรรณารักษ์และเอกภาษาอังกฤษ

แนวทางการประกอบอาชีพ

ครูบรรณารักษ์
ครูภาษาอังกฤษ
นักวิชาการศึกษา
อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ข้าราชการสังกัดหน่วยงานของรัฐ เช่น องค์การบริกหารส่วนตำบล สพฐ.ต่างๆ
การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ เฃ่น ล่าม นักแปล เลขานุการ นักประชาสัมพันธ์ แอร์โฮสเตส เป็นต้น

ข้อมูลการติดต่อ

ผู้ประสานงาน

อ.สุชาลักษม์ ธรรมดวงศรี

อีเมล

suchaluk2@gmail.com

โทร.

0634535641

แนะนำสาขาวิชา

https://www.youtube.com/watch?v=B-9-HF8rFfg

-

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร

อาจารย์ สุชาลักษม์ ธรรมดวงศรี
อาจารย์ สุชาลักษม์ ธรรมดวงศรี

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

อาจารย์ ปวีณาการณ์ พลหาญ
อาจารย์ ปวีณาการณ์ พลหาญ

กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตร

คุณวุฒิการศึกษา

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม) การสอนภาษาอังกฤษ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ

อาจารย์ สิริมณี ดีรัศมี
อาจารย์ สิริมณี ดีรัศมี

กรรมการบริหารหลักสูตร

คุณวุฒิการศึกษา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ

อาจารย์ ยุภาพร วิวัฒน์พัฒนกุล
อาจารย์ ยุภาพร วิวัฒน์พัฒนกุล

กรรมการบริหารหลักสูตร

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) การจัดการสารสนเทศ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาฯ