เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

ศิลปศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

ครูศิลปะ : ผู้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็ก สู่จินตนาการแห่งความสุข

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย

ครุศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา)

ภาษาอังกฤษ

Bachelor of Education (Art Education)

อักษรย่อภาษาไทย

ค.บ. (ศิลปศึกษา)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ

B.Ed. (Art Education)

ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตครูศิลปศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถบูรณาการในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม ตลอดจนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา

วัตถุประสงค์

1. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสอนศิลปศึกษา สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ
2 เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพ มีความอดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครูศิลปศึกษา อย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู
3. มีความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษา สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่สำหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาด้านศิลปศึกษา ในระดับสูงขึ้นในอนาคต
4. มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้นำทางวิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5. มีเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำงานเป็นทีม มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

1. ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กำหนด
2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก ก)
3. ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบตามที่คณะกำหนด
4. ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

จุดเด่นของหลักสูตร

ปัจจุบันอาชีพครูถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคง ให้ก้าวทันต่อสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน แต่ก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้นั้น จะต้องพัฒนาคนเสียก่อน ซึ่งได้แก่ เยาวชนของชาติ เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและมีความสมบูรณ์ครบทุกด้าน จึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้ และหน้าที่ที่มีความสำคัญยิ่งของครู ก็คือการปลูกผังความรู้ ความคิด และจิตใจแก่เยาวชน เพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดี และมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลข้างหน้า ผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์อนาคตของชาติบ้านเมือง ทั้งนี้ครูศิลปศึกษา เป็นอีกหนึ่งในสาขาวิชาชีพครู ที่มีความสำคัญเช่นกัน เพราะศิลปะที่สร้างสรรค์เพื่อจรรโลงจิตใจของมนุษย์ งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ จึงสะท้อนความเป็นอารยะของสังคมด้วย ครูศิลปศึกษาจึงมีความสำคัญไม่น้อยกว่าครูในสาขาวิชาชีพอื่น ๆ

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. ครูสอนวิชาศิลปะในทุกสังกัด
2. นักวิชาการทางด้านการศึกษา
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลปกรรมในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
4. ช่างศิลป์และนักออกแบบ
5. ผู้ประกอบการด้านการสอนศิลปะ

ข้อมูลการติดต่อ

ผู้ประสานงาน

อำพร แสงไชยา

อีเมล

kru.amporn111@gmail.com

โทร.

0997892451

แนะนำสาขาวิชา

https://www.youtube.com/watch?v=_HBu-O4E4OQ&t=34s

หลักสูตรศิลปศึกษา

          จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

           จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 139  หน่วยกิต

            ก. โครงสร้างหลักสูตร

                         โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

             จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                         139    หน่วยกิต

                          1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า                  30   หน่วยกิต

                          2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า               103    หน่วยกิต

                               2.1) กลุ่มวิชาชีพครู  จำนวนไม่น้อยกว่า                    40   หน่วยกิต

                                       2.1.1) วิชาชีพครู                                      28   หน่วยกิต

                                       2.1.2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา             12   หน่วยกิต

                                 2.2) กลุ่มวิชาเอก   จำนวนไม่น้อยกว่า             63   หน่วยกิต

                                       2.2.1) วิชาเอก                                         42   หน่วยกิต

                                       2.2.2) วิชาเอกเลือก                                   21   หน่วยกิต

                           3) หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า                      6    หน่วยกิต

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพร แสงไชยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพร แสงไชยา

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม

ศิลปมหาบัณฑิต (ศ.ม.) ประยุกตศิลปศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) ศิลปกรรม

อาจารย์ อิสระ ตรีปัญญา
อาจารย์ อิสระ ตรีปัญญา

กรรมการบริหารหลักสูตร

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ปรัชญา

ศิลปบัณฑิต (ศป.ม.) ภาพพิมพ์