เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล)

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย

นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล))

ภาษาอังกฤษ

อักษรย่อภาษาไทย

นศ.บ. (นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล))

อักษรย่อภาษาอังกฤษ

ปรัชญา

วัตถุประสงค์

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

แนวทางการประกอบอาชีพ

ข้อมูลการติดต่อ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร

อาจารย์ ดร.ปิญาภรณ์ พงศ์ศาสตร์
อาจารย์ ดร.ปิญาภรณ์ พงศ์ศาสตร์

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

คุณวุฒิการศึกษา

นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นศ.ด.)

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) เทคโนโลยีการศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) นิเทศศาสตร์

อาจารย์ นนทภรณ์ บุญจึงเจริญรัตน์
อาจารย์ นนทภรณ์ บุญจึงเจริญรัตน์

กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตร

คุณวุฒิการศึกษา

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) การสื่อสารดิจิทัล

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) นิเทศศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาฯ