เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

วิทยาศาสตร์การกีฬา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

ภาษาอังกฤษ

อักษรย่อภาษาไทย

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ

ปรัชญา

วัตถุประสงค์

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

แนวทางการประกอบอาชีพ

ข้อมูลการติดต่อ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร

อาจารย์ ณัฐชัย พรมโม้
อาจารย์ ณัฐชัย พรมโม้

กรรมการบริหารหลักสูตร

คุณวุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) วิทยาศาสต์การออกกำลังกายและการกีฬา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาศาสต์การกีฬา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาฯ