เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

ข้อมูลอาจารย์

คณะครุศาสตร์
FACULTY OF EDUCATION

เลือกรายการที่ต้องการแสดงข้อมูล

avatar
09 4445 1752

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ศาสตราจารย์ ณฐพล มาศรี
Prof. ืnataphol masri

คุณวุฒิการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริ ถีอาสนา

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริ ถีอาสนา
Assoc. Prof. Dr.Siri Thee-asana

คุณวุฒิการศึกษา

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.) การบริหารการศึกษา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) บริหารการศึกษา

การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ภูมิศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล วรคำ
06 2713 6542

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล วรคำ
Assoc. Prof. Dr.Paisarn Worakham

คุณวุฒิการศึกษา

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) วิจัยและประเมินผลการศึกษา

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) วิทยาศาสตร์ศึกษา (เน้นฟิสิกส์)

การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิทย์-ฟิสิกส์

รองศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
08 7232 4587

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

รองศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
Assoc. Prof. Dr.Arun Suikraduang

คุณวุฒิการศึกษา

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) วิจัยและประเมินผลการศึกษา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) การศึกษาคณิตศาสตร์

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คณิตศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคุณทรง
08 6222 1273

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคุณทรง
Assoc. Prof. Dr.Tassanee Nakunsong

คุณวุฒิการศึกษา

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต (ค.อ.ด.) วิจัยและพัฒนาหลักสูตร

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษกนก ดวงชาทม
09 4614 5282

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษกนก ดวงชาทม
Assoc. Prof. Dr.Kritkanok Duangchatom

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การบริหารการศึกษา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) บริหารการศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ วรกุล
06 8994 4313

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ วรกุล
Asst. Prof. Dr.Porntip Worakul

คุณวุฒิการศึกษา

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต (ค.อ.ด.) วิจัยและพัฒนาหลักสูตร

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อ.ม.) บรรณารักษศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) บรรณารักษศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยานุวัตน์ สมาธยกุล
08 1052 5750

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยานุวัตน์ สมาธยกุล
Asst. Prof. Dr.Ariyanuwat Smathayakun

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.) ภาษาไทย

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) ภาษาไทย

การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ภาษาไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญญา บุรีรัตน์
08 9944 3137

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญญา บุรีรัตน์
Asst. Prof. Kanya Bureerat

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ไทยคดีศึกษา

การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ภาษาไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินรัตน์ อภิชาติ
08 9419 5368

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินรัตน์ อภิชาติ
Asst. Prof. Dr.Nalinrat Apichart

คุณวุฒิการศึกษา

(DODT.) Doctor of organization development and transformation

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) การศึกษาพิเศษ (ความบกพร่องทางสถิติปัญญา)

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คหกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน เอกพิมพ์
08 1769 0028

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน เอกพิมพ์
Asst. Prof. Dr.SAMARN EKKAPIM

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) หลักสูตรและการเรียนการสอน

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) วิทยาศาสตร์ศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. ) วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร พลหาญ
08 9570 7972

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร พลหาญ
Asst. Prof. Dr.Chumnian Poollaharn

คุณวุฒิการศึกษา

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) การบริหารและพัฒนาการศึกษา

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) การบริหารการศึกษา

การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ชีววิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรกานต์ จังหาร
08 1769 6035

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรกานต์ จังหาร
Asst. Prof. Dr.Surakan Jungharn

คุณวุฒิการศึกษา

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต (ค.อ.ด.) วิจัยและพัฒนาหลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) หลักสูตรและการสอน

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อลงกต ภูมิสายดร
08 1717 3904

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อลงกต ภูมิสายดร
Asst. Prof. Alongkote Poomsaidorn

คุณวุฒิการศึกษา

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) เทคโนโลยีทางการศึกษา

การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) เทคโนโลยีทางการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
08 1532 3880

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
Asst. Prof. Dr.Piyatida Panya

คุณวุฒิการศึกษา

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) วิจัยและประเมินผลการศึกษา

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) จิตวิทยาการแนะแนว

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) คณิตศาสตร์ศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธรรมนูญ รวีผ่อง
06 4905 8202

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธรรมนูญ รวีผ่อง
Asst. Prof. Thammanoon Raveepong

คุณวุฒิการศึกษา

(M Spec Ed.) Special Education

การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สุขศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ วงศ์กระบากถาวร
06 2545 6328

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ วงศ์กระบากถาวร
Asst. Prof. Dr.Suthas Vongkrabakthaworn

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.) ภาษาไทย

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) ภาษาไทย

การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ภาษาไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ท. ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม
09 3535 3989

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ท. ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม
Asst. Prof. Dr.Nattachai Jantachum

คุณวุฒิการศึกษา

ครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต (ค.อ.ด.) วิจัยและพัฒนาหลักสูตร

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พบ.ม.) สถิติประยุกต์

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คณิตศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน
08 6859 9091

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน
Asst. Prof. Dr.Prawit Simmatun

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) คอมพิวเตอร์ศึกษา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) เทคโนโลยีการศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกวรรณ ศรีวาปี
06 2514 6247

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกวรรณ ศรีวาปี
Asst. Prof. Kanokwan Sriwapee

คุณวุฒิการศึกษา

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) การบริหารการศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) การอนุบาลศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
08 1051 1638

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
Asst. Prof. Dr.Sanit Teemueangsai

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) คอมพิวเตอร์ศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คอมพิวเตอร์ศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยากานต์ เรืองสุวรรณ
08 0020 7773

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยากานต์ เรืองสุวรรณ
Asst. Prof. Dr.Chayakan Ruangsuwan

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

(DODT.) Doctor of organization development and transformation

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การบริหารการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) บริหารธุรกิจ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ

นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) นิเทศศาสตร์

คหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.) โภชนาการชุมชน

คหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.) พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
08 8573 0443

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
Asst. Prof. Dr.Songsak Songsanit

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) คอมพิวเตอร์ศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาดา หวังสิทธิเดช
08 8365 4446

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาดา หวังสิทธิเดช
Asst. Prof. Suchada Wangsitthidet

คุณวุฒิการศึกษา

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) การศึกษาปฐมวัย

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) ปฐมวัยศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ภูโสภา
08 1263 1009

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ภูโสภา
Asst. Prof. Dr.Chanpen Phusopha

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) จิตวิทยาการให้คำปรึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนวรรณพร ศรีเมือง
08 6925 0832

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนวรรณพร ศรีเมือง
Asst. Prof. TANAWANAPHORN SRIMUANG

คุณวุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) พลศึกษาและสันทนาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีรยุทธ เติมสวัสดิ์
08 3561 2244

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีรยุทธ เติมสวัสดิ์
Asst. Prof. Veerayuth Termsawad

คุณวุฒิการศึกษา

ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) ไฟฟ้า

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) วิศวกรรมไฟฟ้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณุชฎา บูรณะพิมพ์
08 2451 9426

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณุชฎา บูรณะพิมพ์
Asst. Prof. Nuchada Buranapim

คุณวุฒิการศึกษา

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ศิลปศาสตร์ (โปรแกรม บริหารธุรกิจ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ จันทร์ประทักษ์
08 6638 9234

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ จันทร์ประทักษ์
Asst. Prof. Dr.Anusorn Chanprathak

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) วิจัยและประเมินผลการศึกษา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) วิจัยและประเมินผลการศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ผาระนัด
08 8549 8940

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ผาระนัด
Asst. Prof. Dr.Wanida Pharanat

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) วิทยาศาสตร์ศึกษา

การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราวิชญ์ ศรีเปารยะ
06 5919 8944

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราวิชญ์ ศรีเปารยะ
Asst. Prof. Dr.NARAWICH SRIPAURYA

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) เทคโนโลยีการศึกษา

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) เทคโนโลยีการศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คอมพิวเตอร์ศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญส่ง เทียมภักดี
08 7852 8895

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญส่ง เทียมภักดี
Asst. Prof. Boonsong Tiampagdee

คุณวุฒิการศึกษา

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) จิตวิทยาและการให้คำปรึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) จิตวิทยาและการแนะแนว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิไล ดอกไม้
08 1447 3004

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิไล ดอกไม้
Asst. Prof. Dr.Panwilai Dokmai

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) วิทยาศาสตร์ศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เคมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ
08 0157 1432

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ
Asst. Prof. Dr.Yuthapong Thipchart

คุณวุฒิการศึกษา

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) คณิตศาสตรศึกษา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) การศึกษาคณิตศาสตร์

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คณิตศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว
09 4258 5885

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว
Asst. Prof. Dr.Khajonpong Ruamkaew

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) คอมพิวเตอร์ศึกษา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) เทคโนโลยีการศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย ชิณสา
08 7065 9622

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย ชิณสา
Asst. Prof. Pornchai Chinnasa

คุณวุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เทคโนโลยีเชื้อเพลิง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) ฟิสิกส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา พรมท้าว
09 3054 4554

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา พรมท้าว
Asst. Prof. Dr.Atchariya Promtow

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) วิจัยและประเมินผลการศึกษา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) วิจัยทางการศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คณิตศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ สุริยานุวัตร
08 9618 4321

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ สุริยานุวัตร
Asst. Prof. Dr.Thipharat Suriyanuwat

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) เทคโนโลยีทางการศึกษา

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) การมัธยมศึกษา เอกการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชวาลย์ ลิ้มรัชตะกุล
08 4518 5626

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชวาลย์ ลิ้มรัชตะกุล
Asst. Prof. Chatchawan Limruchatakul

คุณวุฒิการศึกษา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม) การศึกษาปฐมวัย

การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)) การศึกษาปฐมวัย

อาจารย์ Wentian Guo
08 1160 1928

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ Wentian Guo
Wentian Guo

คุณวุฒิการศึกษา

Chinese Language (M.A.) Teaching Chinese to Speakers of Other Languages

Chinese Language (B.A.) chinese language and literature

อาจารย์ Hunglien Wu
08 7018 3954

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ Hunglien Wu
Hunglien Wu

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) การสอนภาษาจีน

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) การจัดการทั่วไป

avatar
09 3445 3729

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ มนตรี ชานตะบะ
Montree Chantaba

คุณวุฒิการศึกษา

avatar
09 8696 5611

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ปรางสุดา ฉิมพา
Prangsuda Chimpa

คุณวุฒิการศึกษา

avatar
06 4570 2199

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ กฤษณรากรณ์ พริ้วไธสง
Kritnarakorn Prewthaisong

คุณวุฒิการศึกษา

avatar
06 2713 0905

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ รวิสรา ตาลาด
Rawisara Talad

คุณวุฒิการศึกษา

avatar
06 4878 8219

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ กสิวัฒน์ ธรรมสุทธิ์
KASIWAT THUMMASUT

คุณวุฒิการศึกษา

avatar
06 1124 1264

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ภูวดล เหล่ากวางโจน
Poowadol Laokwangchon

คุณวุฒิการศึกษา

avatar
08 2861 2055

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ อารยา บุญกอง
Araya Boonkong

คุณวุฒิการศึกษา

avatar
06 1514 6755

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ รพีภัทร แกัวพาชัย
Rapeephat Kaewpachai

คุณวุฒิการศึกษา

avatar
08 3447 0573

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ อรวรรณ อาศัยสงฆ์
Orawan บ้านเลขที่115

คุณวุฒิการศึกษา

avatar
09 5621 3826

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ปวีณา โสภา
paweena sopa

คุณวุฒิการศึกษา

avatar
08 0393 4359

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ วรรณัชต์ ศรีพันธานุสรณ์
wannarat Sriphanusorn

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์ ดร.อาทิตย์ อาจหาญ
08 7215 8178

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.อาทิตย์ อาจหาญ
Dr.Athit Athan

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) วิจัยและประเมินผลการศึกษา

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) การวิจัยการศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การจัดการทั่วไป

อาจารย์ นัฐติยา สอนสุภาพ
08 5928 8629

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ นัฐติยา สอนสุภาพ
Nattiya Sornsuphap

คุณวุฒิการศึกษา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) คอมพิวเตอร์ศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศ (นิเทศศาสตร์)

อาจารย์ อัจฉริยะ วะทา
08 9621 0982

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ อัจฉริยะ วะทา

คุณวุฒิการศึกษา

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) เทคโนโลยีการศึกษา

การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ภาษาไทย

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. สราวุฒิ ดาแก้ว

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. สราวุฒิ ดาแก้ว
Sarawut Dakaew

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์ นัชชา อู่เงิน
09 8189 8968

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ นัชชา อู่เงิน
Nutcha Uoongoen

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ประวัติศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ประวัติศาสตร์

อาจารย์ สุทัศน์ แก้วคำ
08 1965 1668

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ สุทัศน์ แก้วคำ
Sutat Kaewkham

คุณวุฒิการศึกษา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) การบริหารการศึกษา

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) นโยบายสาธารณะ

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ

นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) นิติศาสตร์

อาจารย์ พิพัฒน์ สินเธาว์
09 3531 0239

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ พิพัฒน์ สินเธาว์
Pipat Sintao

คุณวุฒิการศึกษา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) ประถมศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คณิตศาสตร์

(ป.บัณฑิต) บริหารการศึกษา

อาจารย์ อนุสรณ์ ถูสินแก่น
08 1050 1969

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ อนุสรณ์ ถูสินแก่น
Anusorn Thusinkean

คุณวุฒิการศึกษา

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) การประถมศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) การประถมศึกษา

อาจารย์ ดร.ประยงค์ หัตถพรหม
08 4511 6529

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.ประยงค์ หัตถพรหม
Dr.Prayong Hattaprom

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) พลศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) พลศึกษา

อาจารย์ ดร.ภูษิต บุญทองเถิง

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
Dr.Phusit Boonthongtherng

คุณวุฒิการศึกษา

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.) หลักสูตรและการสอน

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) หลักสูตรและการสอน

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ชีววิทยา

อาจารย์ ดร.ทัชชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ
08 6027 6229

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.ทัชชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ
Dr.Tatchawat Laosuwan

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สังคมวิทยา

พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต (พช.ม.) พัฒนาชุมชน

พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) รัฐศาสตร์

อาจารย์ ดร.ปองภพ ภูจอมจิตร
08 1975 3085

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.ปองภพ ภูจอมจิตร
Dr.Pongphop Phoojomjit

คุณวุฒิการศึกษา

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) การบริหารจัดการการศึกษา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สุขศึกษา

อาจารย์ มัณณธูร จารุโณปถัมภ์
09 7309 9379

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ มัณณธูร จารุโณปถัมภ์
Mannatoon Jarunopatam

คุณวุฒิการศึกษา

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต (สม.ม.) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) นิติศาสตร์

รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) การบริหารทรัพยากรมนุษย์

(ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู) การสอนสังคมศึกษา

อาจารย์ เนตรนภา เรืองไชย
09 5663 2370

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ เนตรนภา เรืองไชย
Netnapa Ruangchai

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) พลศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) พลศึกษา

อาจารย์ จีระนัน เสนาจักร์
08 9711 6982

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ จีระนัน เสนาจักร์
Jeeranan Senajak

คุณวุฒิการศึกษา

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) คณิตศาสตร์

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คณิตศาสตร์

อาจารย์ เทอดเกียรติ ฉายจรุง
06 4363 9551

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ เทอดเกียรติ ฉายจรุง
Terdkiat Chayjarung

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) วิทยาการฟื้นฟูสรรถภาพคนพิการ แขนงวิชาการให้คำปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) บริหารการศึกษา

อาจารย์ ศิรินทร สุดสายเนตร
08 2642 7527

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ศิรินทร สุดสายเนตร
Sirinton Sudsainate

คุณวุฒิการศึกษา

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) การศึกษาพิเศษ (ความบกพร่องทางสถิติปัญญา)

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. สุริยา สมาน
08 5983 9419

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. สุริยา สมาน
Suriya Saman

คุณวุฒิการศึกษา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) พลศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) การฝึกและการจัดการกีฬา

อาจารย์ ดร.ขันแก้ว มาพรม
08 6714 4615

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.ขันแก้ว มาพรม
Dr.Khankaeo Maprom

คุณวุฒิการศึกษา

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) หลักสูตรและการเรียนการสอน

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต) สารนิเทศศาสตร์ (สารนิเทศสำนักงาน)

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ

อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ หาญธีระพิทักษ์
08 1976 5859

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ หาญธีระพิทักษ์
Dr.Surasak Hanteerapitak

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ดุริยางคศิลป์

ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.) ดุริยางคศิลป์

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) การประถมศึกษา

อาจารย์ ดร.รุ่งลาวัลย์ ละอำคา
09 5605 6264

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.รุ่งลาวัลย์ ละอำคา
Dr.RUNGLAWAN LAUMKA

คุณวุฒิการศึกษา

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย

อาจารย์ ศุภลักษณ์ จันคำ
06 5110 3305

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ศุภลักษณ์ จันคำ
SUPALUCK CHUNKUM

คุณวุฒิการศึกษา

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) สาธารณสุข

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคนิคการแพทย์

อาจารย์ ดร.ศรีพัฒน์ เทศารินทร์
09 4782 4591

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.ศรีพัฒน์ เทศารินทร์
Dr.Sriphat Thesarin

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม

ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.) วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ประติมากรรม

อาจารย์ ดร.ปวริศ สารมะโน
08 4392 8589

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.ปวริศ สารมะโน
Dr.Pawaris Saramano

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) วิจัยและประเมินผลการศึกษา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) เทคโนโลยีการศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คอมพิวเตอร์ศึกษา

อาจารย์ ดร.สุวิทย์ คำมณี
08 0410 6893

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.สุวิทย์ คำมณี
Dr.Suwit Khammanee

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) หลักสูตรและการสอน

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) หลักสูตรและการสอน

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ

อาจารย์ ดร.โชติกา ธรรมวิเศษ
08 8338 0870

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.โชติกา ธรรมวิเศษ
Dr.chotika thamviset

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) วิจัยและพัฒนาศักดภาพมนุษย์ (จิตวิทยาการศึกษา)

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) จิตวิทยาการศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิทยาศาสตรทั่วไป

อาจารย์ สิริมณี ดีรัศมี
08 1544 8234

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ สิริมณี ดีรัศมี
Sirimanee Deerasamee

คุณวุฒิการศึกษา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ

อาจารย์ ดร.พีระพร รัตนาเกียรติ์
08 6616 5392

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.พีระพร รัตนาเกียรติ์
Dr.Peeraporn Rattanakiat

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (การศึกษาปฐมวัย)

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย

อาจารย์ อมรรัตน์ ช่อประพันธ์
06 5605 4961

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ อมรรัตน์ ช่อประพันธ์
Amornrat Choprapun

คุณวุฒิการศึกษา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สังคมศึกษา

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) การจัดการทั่วไป

อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สุภัควรกุล
09 5671 5113

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สุภัควรกุล
Dr.Chaiwat Supakworakul

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) การศึกษาวิทยาศาสตร์ เอกคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

อาจารย์ ดร.ปัณญาพัฒน์ ขันทอง
09 3328 8229

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.ปัณญาพัฒน์ ขันทอง
Dr.Panyaphat Kanthong

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) คอมพิวเตอร์ศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) วิทยาการคอมพิวเตอร์

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์ ดร.ดวงพร ศรีบุญเรือง
09 4146 5495

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.ดวงพร ศรีบุญเรือง
Dr.Duangporn Sriboonruang

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.) ภาษาอังกฤษศึกษา

(M.Ed. (Tesol)) การสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ

อาจารย์ ดร.ประมุข บุญศิลป์
08 4027 2781

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.ประมุข บุญศิลป์
Dr.Pamook Boonsilp

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) วัฒนธรรมศาสตร์

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) ศิลปกรรมอุตสาหกรรม

อาจารย์ สุชาลักษม์ ธรรมดวงศรี
06 3453 5641

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ สุชาลักษม์ ธรรมดวงศรี
Suchalak Thamduengsri

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

อาจารย์ ชยกร สมศิลา
08 4799 4742

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ชยกร สมศิลา
Chayakorn Somsila

คุณวุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ ยุภาพร วิวัฒน์พัฒนกุล
09 4276 1155

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ยุภาพร วิวัฒน์พัฒนกุล
Yupaporn Vivatpattanakul

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) การจัดการสารสนเทศ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

อาจารย์ จีรวัฒน์ สิงห์ละคร
08 4263 4639

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ จีรวัฒน์ สิงห์ละคร
Jeerawat Singlakorn

คุณวุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกและการจัดการกีฬา)

อาจารย์ ดร.วณิชา สาคร
08 5000 6979

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.วณิชา สาคร
Dr.Wanicha Sakorn

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) คอมพิวเตอร์ศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สารสนเทศศาสตร์

อาจารย์ ธนาพล ตริสกุล
06 5224 5287

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ธนาพล ตริสกุล
Tanapol Trisakul

คุณวุฒิการศึกษา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) คอมพิวเตอร์ศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คอมพิวเตอร์ศึกษา

อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ อัฐกิจ
09 6163 6661

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ อัฐกิจ
Dr.Thidarat Attakit

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การจัดการกีฬา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การส่งเสริมสุขภาพ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) การฝึกและการจัดการกีฬา

อาจารย์ ดร.รัตติกาล สารกอง
08 9895 3923

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.รัตติกาล สารกอง
Dr.Rattikan Sarnkong

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การวัดและประเมินผลการศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) การวัดและประเมินผลการศึกษา

(ประกาศนียบัตรบัณฑิต) วิชาชีพครู

อาจารย์ ธรรมนูญ พัดมะนา
08 1729 4818

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ธรรมนูญ พัดมะนา
Thamanoon Patmana

คุณวุฒิการศึกษา

ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) ออกแบบประยุกต์ศิลป์

อาจารย์ สุทิน เจียมประโคน
08 7010 8821

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ สุทิน เจียมประโคน
Sutin Chiamprakhon

คุณวุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) จิตวิทยาชุมชน

ศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ) พุทธศาสตร์

อาจารย์ ประเสริฐ ชมมอญ
08 2106 3179

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ประเสริฐ ชมมอญ
Prasert Chommon

คุณวุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) พลศึกษา

อาจารย์ ดร.ธัญญลักษณ์ เขจรภักดิ์
08 3965 3777

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.ธัญญลักษณ์ เขจรภักดิ์
Dr.Thanyaluck Khechornphak

คุณวุฒิการศึกษา

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) หลักสูตรและการสอน(เทคโนโลยีการศึกษา)

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) วิทยาศาสตรศึกษา

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) การมัธยมศึกษา (วิชาเอกเคมี-ชีววิทยา)

อาจารย์ ดร.ลวิตรา บุญปก
06 3889 4159

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.ลวิตรา บุญปก
Dr.Lawittra Boonpok

คุณวุฒิการศึกษา

หลักสูตรและการสอน (ปร.ด.) หลักสูตรและการสอน

อาจารย์ กนกอร คำผุย
08 1709 4592

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ กนกอร คำผุย
Kanok-on Khampui

คุณวุฒิการศึกษา

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) วิทยาศาสตร์ศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ชีววิทยา

อาจารย์ จิรวัฒน์ ศิลาเกษ
08 0469 4221

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ จิรวัฒน์ ศิลาเกษ
Jirawat Silaked

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. อภิภวัส ปาลวัฒน์
08 8083 8088

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. อภิภวัส ปาลวัฒน์
Apipawat Palawat

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) การจัดการกีฬาและสุขภาพ

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) พลศึกษา

อาจารย์ ดร.ดรุณนภา นาชัยฤทธิ์
09 5147 4617

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.ดรุณนภา นาชัยฤทธิ์
Dr.Darunnapa Nachairit

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) หลักสูตรและการสอน

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) เทคโนโลยีการศึกษา

การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) การประถมศึกษา

อาจารย์ วิลาวัลย์ คัดทะจันทร์
08 8562 9945

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ วิลาวัลย์ คัดทะจันทร์
Wilawan Khattachan

คุณวุฒิการศึกษา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) การศึกษาปฐมวัย

การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.(เกียรตินิยม)) การศึกษาปฐมวัย

อาจารย์ อุทก พิเคราะห์ฤกษ์

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ อุทก พิเคราะห์ฤกษ์

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) การสอนภาษาอังกฤษ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ

อาจารย์ สุภสิทธ์ พันแน่น
06 1682 5937

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ สุภสิทธ์ พันแน่น
Suphasit Paennan

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ภาษาไทย

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาไทย

อาจารย์ ดร.จรูญ เบญมาตย์
06 5665 1491

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.จรูญ เบญมาตย์
Dr.Charoon Benmat

คุณวุฒิการศึกษา

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) สุขศึกษาและพลศึกษา (การบริหารพลศึกษา)

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) พลศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) พลศึกษา

อาจารย์ ธนัชพร ขัติยนนท์
09 7319 2996

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ธนัชพร ขัติยนนท์
Thanatporn Khattiyanon

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ

อาจารย์ วีระยุทธ กองวงษา
06 2453 2928

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ วีระยุทธ กองวงษา
Weerayut Kongwongsa

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) การจัดการกีฬาและสุขภาพ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) พลศึกษา

อาจารย์ ปิติ ธรรมนูญ
09 1869 3619

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ปิติ ธรรมนูญ
Piti Thammanoon

คุณวุฒิการศึกษา

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์ มารุดิศ วชิรโกเมน
06 3717 8859

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ มารุดิศ วชิรโกเมน
Marudis Vachirakomen

คุณวุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สื่อนฤมิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)

อาจารย์ ดร.รามนรี นนทภา
08 6223 7532

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.รามนรี นนทภา
Dr.Ramnaree Nontapa

คุณวุฒิการศึกษา

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) คณิตศาสตร์ศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สถิติประยุกต์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สถิติประยุกต์

อาจารย์ ดร.นวพล นนทภา
08 1048 4659

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.นวพล นนทภา
Dr.Navapon Nontapa

คุณวุฒิการศึกษา

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) คณิตศาสตรศึกษา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) คณิตศาสตรศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) คณิตศาสตร์

อาจารย์ สุนันทา กินรีวงค์
08 7829 3963

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ สุนันทา กินรีวงค์
Sunantha Kinnareewong

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ภาษาไทย

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาไทย

อาจารย์ ณัฐพงษ์ ภารประดับ
08 3340 8693

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ณัฐพงษ์ ภารประดับ

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.) ดุริยางคศิลป์

นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) นิเทศศาสตร์

อาจารย์ ศุภนิธิ ขำพรหมราช
08 3899 3345

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ศุภนิธิ ขำพรหมราช
Supanithi Khumprommarach

คุณวุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) วิทยาศาสตร์การกีฬา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาศาสตร์การกีฬา

อาจารย์ ชยกร พาลสิงห์
06 5737 0800

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ชยกร พาลสิงห์
Chayakorn Phalsing

คุณวุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

อาจารย์ ดร.วิกรม สวาทพงษ์
06 6014 9898

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.วิกรม สวาทพงษ์

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (บริหารจัดการการกีฬา)

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม) การจัดการกีฬา

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) พลศึกษา

อาจารย์ ดร.อุบลวรรณ จันทรเสนา
08 6254 1194

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.อุบลวรรณ จันทรเสนา
Dr.Ubonwan Juntarasena

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) คอมพิวเตอร์ศึกษา

วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ ดร.ไตรมิตร โพธิแสน
09 1060 9939

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.ไตรมิตร โพธิแสน
Dr.Traimit Potisan

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เคมี

อาจารย์ ดร.จักรดาว โพธิแสน
06 2452 4297

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.จักรดาว โพธิแสน
Dr.Jukdao Potisaen

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เคมี

อาจารย์ บงกชรัตน์ ภูวันนา
08 1099 1385

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ บงกชรัตน์ ภูวันนา
POOWANNA BONGKOTRAT

คุณวุฒิการศึกษา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) ปฐมวัยศึกษา

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ) คหกรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร.ราตรี สุภาเฮือง
08 5755 3424

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.ราตรี สุภาเฮือง
Dr.Ratree Supahuang

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) คอมพิวเตอร์ศึกษา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) เทคโนโลยีการศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์ สายใจ เพ็งที
08 9516 1707

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ สายใจ เพ็งที
SAYJAI PENGTEE

คุณวุฒิการศึกษา

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) พลศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) พลศึกษา

อาจารย์ ณัฐธิดา กลางประชา
09 5659 3401

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ณัฐธิดา กลางประชา
Nattida Klangpracha

คุณวุฒิการศึกษา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม) หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาอังกฤษ

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) การสอนภาษาอังกฤษ (TESOL) หลักสูตรนานาชาติ

อาจารย์ วารินทิพย์ ศรีกุลา
08 7008 1418

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ วารินทิพย์ ศรีกุลา
Warintip Srikula

คุณวุฒิการศึกษา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม) ปฐมวัยศึกษา

การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) การแนะแนว

อาจารย์ อรวรรณ เจริญรัตน์
08 2414 9297

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ อรวรรณ เจริญรัตน์
Orawan Charoenrat

คุณวุฒิการศึกษา

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) รัฐศาสตร์

นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) นิติศาสตร์

อาจารย์ เสาวคนธ์ สุขรักษ์
06 1915 2692

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ เสาวคนธ์ สุขรักษ์
SAOWAKON SUKRAK

คุณวุฒิการศึกษา

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อ.ม.) ภาษาไทย

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาไทย

อาจารย์ ชนัยชนม์ ปลั่งเจริญศรี
08 6715 1541

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ชนัยชนม์ ปลั่งเจริญศรี
Chanaichon Plangcharoensri

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม) ภาษาศาสตร์ประยุกต์

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) ภาษาอังกฤษ

อาจารย์ มนตรี เนมิน
08 6860 3925

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ มนตรี เนมิน
Montree Namin

คุณวุฒิการศึกษา

ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (ดศ.ม) ดุริยางคศิลป์

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) ดนตรี

อาจารย์ อภิรัตน์ พุทธิดิลก
08 4409 4094

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ อภิรัตน์ พุทธิดิลก
Aphirat Puttidirok

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ภาษาอังกฤษศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ

อาจารย์ เจษฎากรณ์ รันศรี
08 3281 5339

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ เจษฎากรณ์ รันศรี
Jesadakorn Ransri

คุณวุฒิการศึกษา

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม. ) นโยบายสาธารณะ

รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ. ) การเมืองการปกครอง

อาจารย์ เกรียงศักดิ์ เกียรติสงคราม
06 3686 4198

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ เกรียงศักดิ์ เกียรติสงคราม
Kriangsak Keattisongkram

คุณวุฒิการศึกษา

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) พลศึกษา

วิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.) การฝึกและการจัดการกีฬา

อาจารย์ ปวีณาการณ์ พลหาญ
08 7856 5253

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ปวีณาการณ์ พลหาญ
Paweenakarn Phonhan

คุณวุฒิการศึกษา

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม) การสอนภาษาอังกฤษ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ

อาจารย์ ณัฐดนัย ศรีโท
08 8023 8980

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ณัฐดนัย ศรีโท
Natdanai Sritjo

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.) ดุริยางคศิลป์

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ดุริยางคศิลป์

อาจารย์ สุภาษา ภูพันนา
06 2496 5417

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ สุภาษา ภูพันนา
SUPHASA PHUPUNNA

คุณวุฒิการศึกษา

Master of Arts (M.A.) Literature Linguistics and Applied Linguistics

ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาจีน

avatar
09 1369 5844

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ จุฑาณัฐ สินธุศิริ
Jutanat Sintusiri

คุณวุฒิการศึกษา

(M.A.) Literature Linguistics and Applied Linguistics

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาจีน

อาจารย์ ดร.เจนจิรา ปุยวงค์
08 3279 4297

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.เจนจิรา ปุยวงค์
Dr.Jenjira Puiwong

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) คณิตศาสตร์

อาจารย์ วุฒิพงศ์ รารัตน์
06 4693 2383

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ วุฒิพงศ์ รารัตน์
Woottipong Rarat

คุณวุฒิการศึกษา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) วิทยาศาสตร์ศึกษา (แผนวิชาชีพครู)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เคมี

อาจารย์ ณัฐชัย พรมโม้
09 3254 6523

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ณัฐชัย พรมโม้
Natthachai Phommo

คุณวุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) วิทยาศาสต์การออกกำลังกายและการกีฬา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาศาสต์การกีฬา

อาจารย์ ชนากานต์ ขำดำรงเกียรติ
09 1064 5249

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ชนากานต์ ขำดำรงเกียรติ
Chanakan Khumdumrongkiet

คุณวุฒิการศึกษา

(M.A.) Teaching Chinese to Speakers of Other Language

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) หลักสูตรและการเรียนการสอน

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) จีนศึกษา

อาจารย์ ชินวัฒน์ ศรีพล
09 3348 4173

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ชินวัฒน์ ศรีพล
CHINNAWAT SRIPOL

คุณวุฒิการศึกษา

(M.A.) Teaching Chinese to Speakers of Other Language

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาจีน

อาจารย์ ณิชกานต์ เสนามาตย์
08 1539 0965

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ณิชกานต์ เสนามาตย์
Nidchakan Sanamad

คุณวุฒิการศึกษา

(M.A.) Teaching Chinese to Speakers of Other Language

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาจีน

อาจารย์ อรรถพร มลาศรี
09 8228 3261

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ อรรถพร มลาศรี
Oatthaphon Malasri

คุณวุฒิการศึกษา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) วิทยาศาสตรศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ชีววิทยา

อาจารย์ ณภัทติญา ชูสกุล
09 2359 5659

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ณภัทติญา ชูสกุล
Naphattiya Choosakul

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ภาษาอังกฤษศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) ภาษาอังกฤษ

อาจารย์ มณิฐา นิตยสุข
06 1927 8198

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ มณิฐา นิตยสุข
Manitha Nittayasuk

คุณวุฒิการศึกษา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สุขศึกษาและพลศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สุขศึกษาและพลศึกษา

อาจารย์ นัฏฐารุจา สร้อยกุดเรือ
08 2446 8295

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ นัฏฐารุจา สร้อยกุดเรือ
Nattharuja Soikudrua

คุณวุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) เคมี

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) วิทยาศาสตรศึกษา

อาจารย์ กฤชพล อาษาภักดี
08 0328 9444

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ กฤชพล อาษาภักดี
Kritchapol Arsapakdee

คุณวุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) วิทยาศาสตร์การกีฬา

avatar
09 6596 7536

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ โสรญา แก้วโพธิ์
Soraya Kaewpho

คุณวุฒิการศึกษา