เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

ข้อมูลอาจารย์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี 4 ปี

เลือกรายการที่ต้องการแสดงข้อมูล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ ธนัชพร ขัติยนนท์
อาจารย์ ธนัชพร ขัติยนนท์

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ

อาจารย์ อภิรัตน์ พุทธิดิลก
อาจารย์ อภิรัตน์ พุทธิดิลก

กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตร

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ภาษาอังกฤษศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ

อาจารย์ ดร.ขันแก้ว มาพรม
อาจารย์ ดร.ขันแก้ว มาพรม

กรรมการบริหารหลักสูตร

คุณวุฒิการศึกษา

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) หลักสูตรและการเรียนการสอน

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต) สารนิเทศศาสตร์ (สารนิเทศสำนักงาน)

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ

อาจารย์ ณัฐธิดา กลางประชา
อาจารย์ ณัฐธิดา กลางประชา

กรรมการบริหารหลักสูตร

คุณวุฒิการศึกษา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม) หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาอังกฤษ

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) การสอนภาษาอังกฤษ (TESOL) หลักสูตรนานาชาติ

อาจารย์ประจำหลักสูตร