เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

ข้อมูลอาจารย์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
ปริญญาตรี 4 ปี

เลือกรายการที่ต้องการแสดงข้อมูล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ นัชชา อู่เงิน
อาจารย์ นัชชา อู่เงิน

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ประวัติศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ประวัติศาสตร์

อาจารย์ อมรรัตน์ ช่อประพันธ์
อาจารย์ อมรรัตน์ ช่อประพันธ์

กรรมการบริหารหลักสูตร

คุณวุฒิการศึกษา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สังคมศึกษา

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) การจัดการทั่วไป

อาจารย์ เจษฎากรณ์ รันศรี
อาจารย์ เจษฎากรณ์ รันศรี

กรรมการบริหารหลักสูตร

คุณวุฒิการศึกษา

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม. ) นโยบายสาธารณะ

รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ. ) การเมืองการปกครอง

อาจารย์ประจำหลักสูตร