เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

ข้อมูลอาจารย์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี 4 ปี

เลือกรายการที่ต้องการแสดงข้อมูล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ สุชาลักษม์ ธรรมดวงศรี
อาจารย์ สุชาลักษม์ ธรรมดวงศรี

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

อาจารย์ ปวีณาการณ์ พลหาญ
อาจารย์ ปวีณาการณ์ พลหาญ

กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตร

คุณวุฒิการศึกษา

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม) การสอนภาษาอังกฤษ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ

อาจารย์ สิริมณี ดีรัศมี
อาจารย์ สิริมณี ดีรัศมี

กรรมการบริหารหลักสูตร

คุณวุฒิการศึกษา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ

อาจารย์ ยุภาพร วิวัฒน์พัฒนกุล
อาจารย์ ยุภาพร วิวัฒน์พัฒนกุล

กรรมการบริหารหลักสูตร

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) การจัดการสารสนเทศ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร