เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

ข้อมูลอาจารย์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาไทย
ปริญญาตรี 4 ปี

เลือกรายการที่ต้องการแสดงข้อมูล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ ศิรินทร สุดสายเนตร
อาจารย์ ศิรินทร สุดสายเนตร

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

คุณวุฒิการศึกษา

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) การศึกษาพิเศษ (ความบกพร่องทางสถิติปัญญา)

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

อาจารย์ เทอดเกียรติ ฉายจรุง
อาจารย์ เทอดเกียรติ ฉายจรุง

กรรมการบริหารหลักสูตร

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) วิทยาการฟื้นฟูสรรถภาพคนพิการ แขนงวิชาการให้คำปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) บริหารการศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตร