เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

ข้อมูลอาจารย์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
ปริญญาตรี 4 ปี

เลือกรายการที่ต้องการแสดงข้อมูล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ อัฐกิจ
อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ อัฐกิจ

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การจัดการกีฬา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การส่งเสริมสุขภาพ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) การฝึกและการจัดการกีฬา

อาจารย์ประจำหลักสูตร