เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

ข้อมูลอาจารย์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ปริญญาตรี 4 ปี

เลือกรายการที่ต้องการแสดงข้อมูล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อลงกต ภูมิสายดร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อลงกต ภูมิสายดร

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

คุณวุฒิการศึกษา

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) เทคโนโลยีทางการศึกษา

การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) เทคโนโลยีทางการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว

กรรมการบริหารหลักสูตร

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) คอมพิวเตอร์ศึกษา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) เทคโนโลยีการศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์ประจำหลักสูตร