เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

ข้อมูลอาจารย์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
ปริญญาตรี 4 ปี

เลือกรายการที่ต้องการแสดงข้อมูล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพร แสงไชยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพร แสงไชยา

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม

ศิลปมหาบัณฑิต (ศ.ม.) ประยุกตศิลปศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) ศิลปกรรม

อาจารย์ อิสระ ตรีปัญญา
อาจารย์ อิสระ ตรีปัญญา

กรรมการบริหารหลักสูตร

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ปรัชญา

ศิลปบัณฑิต (ศป.ม.) ภาพพิมพ์