เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

ข้อมูลอาจารย์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี

เลือกรายการที่ต้องการแสดงข้อมูล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ ดร.เจนจิรา ปุยวงค์
อาจารย์ ดร.เจนจิรา ปุยวงค์

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) คณิตศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา พรมท้าว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา พรมท้าว

กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตร

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) วิจัยและประเมินผลการศึกษา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) วิจัยทางการศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คณิตศาสตร์

อาจารย์ ธวัชชัย บุญทัน
อาจารย์ ธวัชชัย บุญทัน

กรรมการบริหารหลักสูตร

คุณวุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) คณิตศาสตร์ประยุกต์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) คณิตศาสตร์