เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

ข้อมูลอาจารย์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี

เลือกรายการที่ต้องการแสดงข้อมูล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ กนกอร คำผุย
อาจารย์ กนกอร คำผุย

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

คุณวุฒิการศึกษา

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) วิทยาศาสตร์ศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ชีววิทยา

อาจารย์ วุฒิพงศ์ รารัตน์
อาจารย์ วุฒิพงศ์ รารัตน์

กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตร

คุณวุฒิการศึกษา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) วิทยาศาสตร์ศึกษา (แผนวิชาชีพครู)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เคมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชญาภา เกตุวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชญาภา เกตุวงศ์

กรรมการบริหารหลักสูตร

คุณวุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เคมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศธร กองแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศธร กองแก้ว

กรรมการบริหารหลักสูตร

คุณวุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) วัสดุศาสตร์

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) วัสดุศาสตร์

อาจารย์ ดร.จารุณี เข็มพิลา
อาจารย์ ดร.จารุณี เข็มพิลา

กรรมการบริหารหลักสูตร

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ฟิสิกส์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เทคโนโลยีพลังงาน

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมเครื่องกล

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ฟิสิกส์