เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

ข้อมูลอาจารย์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี 4 ปี

เลือกรายการที่ต้องการแสดงข้อมูล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาดา หวังสิทธิเดช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาดา หวังสิทธิเดช

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

คุณวุฒิการศึกษา

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) การศึกษาปฐมวัย

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) ปฐมวัยศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชวาลย์ ลิ้มรัชตะกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชวาลย์ ลิ้มรัชตะกุล

กรรมการบริหารหลักสูตร

คุณวุฒิการศึกษา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม) การศึกษาปฐมวัย

การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)) การศึกษาปฐมวัย

อาจารย์ประจำหลักสูตร