เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

ข้อมูลอาจารย์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
ปริญญาตรี 4 ปี

เลือกรายการที่ต้องการแสดงข้อมูล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ ชนากานต์ ขำดำรงเกียรติ
อาจารย์ ชนากานต์ ขำดำรงเกียรติ

กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตร

คุณวุฒิการศึกษา

(M.A.) Teaching Chinese to Speakers of Other Language

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) หลักสูตรและการเรียนการสอน

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) จีนศึกษา

อาจารย์ ณิชกานต์ เสนามาตย์
อาจารย์ ณิชกานต์ เสนามาตย์

กรรมการบริหารหลักสูตร

คุณวุฒิการศึกษา

(M.A.) Teaching Chinese to Speakers of Other Language

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาจีน

อาจารย์ สุภาษา ภูพันนา
อาจารย์ สุภาษา ภูพันนา

กรรมการบริหารหลักสูตร

คุณวุฒิการศึกษา

Master of Arts (M.A.) Literature Linguistics and Applied Linguistics

ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาจีน