เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

ข้อมูลอาจารย์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
ปริญญาตรี 4 ปี

เลือกรายการที่ต้องการแสดงข้อมูล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ เนตรนภา เรืองไชย
อาจารย์ เนตรนภา เรืองไชย

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) พลศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) พลศึกษา

อาจารย์ มณิฐา นิตยสุข
อาจารย์ มณิฐา นิตยสุข

กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตร

คุณวุฒิการศึกษา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สุขศึกษาและพลศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สุขศึกษาและพลศึกษา

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. สุริยา สมาน
อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. สุริยา สมาน

กรรมการบริหารหลักสูตร

คุณวุฒิการศึกษา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) พลศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) การฝึกและการจัดการกีฬา

อาจารย์ เกรียงศักดิ์ เกียรติสงคราม
อาจารย์ เกรียงศักดิ์ เกียรติสงคราม

กรรมการบริหารหลักสูตร

คุณวุฒิการศึกษา

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) พลศึกษา

วิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.) การฝึกและการจัดการกีฬา

อาจารย์ จิรวัฒน์ ศิลาเกษ
อาจารย์ จิรวัฒน์ ศิลาเกษ

กรรมการบริหารหลักสูตร

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตร