เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

ข้อมูลอาจารย์

คณะนิติศาสตร์
FACULTY OF LAW

เลือกรายการที่ต้องการแสดงข้อมูล

avatar
09 2982 899

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญชนะ ยี่สารพัฒน์
Asst. Prof. Boonchana Yeesarapat

คุณวุฒิการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวนัย ทะคำสอน
04 3713 347

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวนัย ทะคำสอน
Asst. Prof. Dr.่suwanai thakumsorn

คุณวุฒิการศึกษา

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (น.ด.) นิติศาสตร์

นิิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) นิติศาสตร์

นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) นิติศาสตร์

avatar
04 3713 347

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ จักรพงศ์ ลิ้มสุวรรณ
Chakrapong Limsuwan

คุณวุฒิการศึกษา

นิติศาสตรมหาบัณฑิต (นม.) กฎหมายมหาชน

avatar
06 5265 4196

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ พิทักษ์ ธรรมะ
Pitak Tumma

คุณวุฒิการศึกษา

avatar
08 5156 3514

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ สุธิดา ผิวขาว
Suthida Phiukhao

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์ จิรสุดา ไชยทุม
08 1954 0429

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ จิรสุดา ไชยทุม
Jirasuda Chaiyatoum

คุณวุฒิการศึกษา

นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม) นิติศาสตร์

นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) -

อาจารย์ กานต์สินี ทิพย์มณเทียร
09 5365 2975

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ กานต์สินี ทิพย์มณเทียร
Kansinee Tipmontien

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์ ปองปรัชญ์ เกษาสุวรรณ
08 9886 5983

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ปองปรัชญ์ เกษาสุวรรณ
Pongprach Kesasuwan

คุณวุฒิการศึกษา

นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) นิติศาสตร์

เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) นิติศาสตร์

นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) นิติศาสตร์

ทนายความ (ทนายความ) นิติศาสตร์

อาจารย์ ธงชัย ผลรุ่ง
08 7862 4811

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ธงชัย ผลรุ่ง
Thongchai Phonrung

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์ ชัชวรรณ์ ลีโรจนวุฒิกุล
08 9329 4195

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ชัชวรรณ์ ลีโรจนวุฒิกุล
Chartchawan Leerodanawutikun

คุณวุฒิการศึกษา

นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) กฎหมายธุรกิจ

อาจารย์ ดร.กริช สินธุศิริ
08 5010 8699

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.กริช สินธุศิริ
Dr.Krit Sintusiri

คุณวุฒิการศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชานิติรัฐกิจและการบริหาร

อาจารย์ ดร.นภธร ศิวารัตน์
09 7492 6519

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.นภธร ศิวารัตน์
Dr.Napathon Sivarat

คุณวุฒิการศึกษา

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) รัฐประศาสนศาสตร์

นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) นิติศาสตร์

นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) นิติศาสตร์

อาจารย์ ดร.วุฒิกร เดชกวินเลิศ
08 8556 2941

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.วุฒิกร เดชกวินเลิศ
Dr.Wuttikon Datkawinlerd

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์ ณิชาพรรณ ป้องขวาเลา
08 0768 4902

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ณิชาพรรณ ป้องขวาเลา
NICHAPAN PONGKHUALAO

คุณวุฒิการศึกษา

นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) นิติศาสตร์