เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

ข้อมูลอาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

เลือกรายการที่ต้องการแสดงข้อมูล

avatar
06 1061 5972

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ยุทธนา ต่วนชะเอม
Yuttana Tuanchaem

คุณวุฒิการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ประภาพร อุตมา
06 3782 9546

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

รองศาสตราจารย์ ประภาพร อุตมา
Assoc. Prof. Prapaporn Uttama

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.) ทัศนศิลป์

ศิลปบัณฑิต (ศ.บ.) จิตรกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพร แสงไชยา
09 9789 2451

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพร แสงไชยา
Asst. Prof. Dr.Amporn Saengchaiya

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม

ศิลปมหาบัณฑิต (ศ.ม.) ประยุกตศิลปศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) ศิลปกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นวรัตน์ เดชพิมล
06 2241 9919

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นวรัตน์ เดชพิมล
Asst. Prof. Nawarat Despimon

คุณวุฒิการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไปรมา เฮียงราช
08 1799 9998

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไปรมา เฮียงราช
Asst. Prof. Praima Hiangrat

คุณวุฒิการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นัฐณรงค์ กวีพงศธร
04 3722 623

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นัฐณรงค์ กวีพงศธร
Asst. Prof. Natnarong kawepongsathorn

คุณวุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัญญา เสนาเวียง
09 2489 3004

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัญญา เสนาเวียง
Asst. Prof. Panya Senawiang

คุณวุฒิการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนงศักดิ์ ปัดสินธุ์
09 8662 2575

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนงศักดิ์ ปัดสินธุ์
Asst. Prof. THANONGSAK PATSIN

คุณวุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) การวางแผนสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุติมา ธรรมดวงศรี
08 6397 5535

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุติมา ธรรมดวงศรี
Asst. Prof. Chutima Thamduangsri

คุณวุฒิการศึกษา

Master of Science (MSc) Marketing

Bachelor of Arts (B.A.) ภาษาอังกฤษธุรกิจ

อาจารย์ ภิญญดา วิริยะ
08 2665 6496

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ภิญญดา วิริยะ
Pinyada Wiriya

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ภาษาอังกฤษ

ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) สื่อสารมวลชน

ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ) ภาษาอังกฤษ

อาจารย์ นฤมล กางเกตุ
08 1051 1658

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ นฤมล กางเกตุ
NARUEMOL KANGKED

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) วัฒนธรรมศึกษา

อาจารย์ มิ่งมนัสชน จังหาร
08 5028 2102

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ มิ่งมนัสชน จังหาร
Mingmanuschon Changharn

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ภาษาไทย

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาไทย

อาจารย์ ผุสดี กิจบุญ
08 9744 2130

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ผุสดี กิจบุญ
PUSSADEE KITBOON

คุณวุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) การวางแผนสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา

อาจารย์ พรสวรรค์ นนทะภา
09 5526 889

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ พรสวรรค์ นนทะภา
Ponsawan Nontapa

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์ ดร.ชุมแพร บุญยืน
06 1157 5415

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.ชุมแพร บุญยืน
Dr.chumpare boonyuen

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สารสนเทศศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2) สารสนเทศศาสตร์

อาจารย์ ปรัชญ์ วีสเพ็ญ
08 0591 0606

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ปรัชญ์ วีสเพ็ญ
Prat Weesaphen

คุณวุฒิการศึกษา

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) สาขานิเทศศาสตร์

นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาการโฆษณา

อาจารย์ ศิรินนา วอนเก่าน้อย
09 3156 9236

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ศิรินนา วอนเก่าน้อย
SIRINNA WONKAONOI

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) การจัดการสารสนเทศ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สารสนเทศศาสตร์

อาจารย์ ธนัชพร​ ศิลา​เกษ​
08 3145 4766

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ธนัชพร​ ศิลา​เกษ​
Thanatchapohn Silaked​

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตร์​มหาบัณฑิต​ (ศศ.ม.) ภาษาอังกฤษ​

ศิลปศาสตร์​บัณฑิต​ (ศศ.บ) ภาษาอังกฤษ​

อาจารย์ สุนิศา โพธิแสนสุข
06 3264 5391

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ สุนิศา โพธิแสนสุข
sunisa potisansuk

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ศิลปะการแสดง

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) นาฏศิลป์และการละคร

อาจารย์ ณุกานดา ศุภวัฒน์
06 3964 1651

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ณุกานดา ศุภวัฒน์
Nukanda Supawat

คุณวุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ จินดา แก่นสมบัติ
09 3498 2915

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ จินดา แก่นสมบัติ
Chinda Kaensombat

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์ ดร.นิภาภรณ์ จงวุฒิเวศย์
08 1592 2419

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.นิภาภรณ์ จงวุฒิเวศย์
Dr.Nipaporn Jongwutiwes

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สิ่งแวดล้อมศึกษา

รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ร.ม.) การพัฒนาชุมชน

ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) การจัดการทั่วไป

อาจารย์ พิราภรณ์ พันธุ์มณี
09 2236 3888

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ พิราภรณ์ พันธุ์มณี
Pirapon Phanmanee

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์ สิรินภา ขจรโมทย์
06 4939 0563

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ สิรินภา ขจรโมทย์
Sirinpa Khajonmot

คุณวุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) สื่อนฤมิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ศิลปะจินตทัศน์

อาจารย์ อมรรัตน์ ไชยทุม
09 3495 6595

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ อมรรัตน์ ไชยทุม
AMORNRAT CHAIYATOOM

คุณวุฒิการศึกษา

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) ภาษาอังกฤษ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ

อาจารย์ ดร.ณฐยา อุ่นอุดม
09 1017 9619

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.ณฐยา อุ่นอุดม
Dr.Nathaya Un-udom

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ภาษาศาสตร์ประยุกต์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ภาษาอังกฤษ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ

avatar
09 1063 2826

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ภาณุกรณ์ อุปแสน
Panukorn Uppasan

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์ ดร.สุขศิลป์ ประสงค์สุข
(081) 662-2955

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.สุขศิลป์ ประสงค์สุข

คุณวุฒิการศึกษา

Doctor of Philosophy (Ph.D.) Teaching English as a Foreign Language

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) ภาษาอังกฤษ

การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ภาษาอังกฤษ

อาจารย์ สกุณา พันธุระ
(085) 002-8271

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ สกุณา พันธุระ

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.) มานุษยดุริยางควิทยา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ดนตรีสากล

อาจารย์ นัยนา ประทุมรัตน์
(080) 262-8792

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ นัยนา ประทุมรัตน์

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สังคมศึกษา

อาจารย์ ปวีนา ภูมิแดนดิน
08 6795 5156

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ปวีนา ภูมิแดนดิน
Paweena Phumdandin

คุณวุฒิการศึกษา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สิ่งแวดล้อมศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ อภิชาติ เอี่ยมวิจารณ์
08 4659 4056

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ อภิชาติ เอี่ยมวิจารณ์
Aphichart Eiamwichan

คุณวุฒิการศึกษา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม. ศิลปะไทย) ศิลปะไทย

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.ศิลปะไทย) ศิลปะไทย

อาจารย์ บรรจง บุรินประโคน
08 9823 1638

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ บรรจง บุรินประโคน
Banjong Burinprakhon

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ภาษาไทย

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาไทย

อาจารย์ ดร.ฉัฐพร ศรีประเสริฐ
09 5356 4965

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.ฉัฐพร ศรีประเสริฐ
Dr.Chattaphorn Sriprasert

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)

อาจารย์ ดร.สุวิชชาน ิอุ่นอุดม
08 4027 5758

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.สุวิชชาน ิอุ่นอุดม
Dr.Suwitchan Un-udom

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ภาษาศาสตร์ประยุกต์

ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) ภาษาอังกฤษ

ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศษ.บ.) ภาษาอังกฤษ

อาจารย์ ดร.ธนพล เอกพจน์
09 6324 2498

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.ธนพล เอกพจน์
Dr.Dhanaphon Eakkapochana

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ภาษาไทย

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ภาษาไทย

ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) (ศศ.บ.) ภาษาไทย

อาจารย์ เศวตชาติ สิงหเลิศ
06 3801 0882

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ เศวตชาติ สิงหเลิศ
Sawetchat Singhalert

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ

อาจารย์ พยงค์ มูลวาปี
06 4872 8563

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ พยงค์ มูลวาปี
Payong Moonvapee

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์ วิมล เขตตะ
08 3108 1666

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ วิมล เขตตะ
Wimol Khetta

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) จารึกภาษาไทย

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ประวัติศาสตร์

อาจารย์ พิณรัตน์ เย็นเศรณี
09 8594 9951

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ พิณรัตน์ เย็นเศรณี
Pinnarat Yenseranee

คุณวุฒิการศึกษา

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) ภาษาอังกฤษ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ

อาจารย์ ดร.ณิชาภา ยศุตมธาดา
84 2292 2659

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.ณิชาภา ยศุตมธาดา
Dr.Nichapha Yasuttathada

คุณวุฒิการศึกษา

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด. หลักสูตรและการเรียนการสอน) หลักสูตรและการเรียนการสอน

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.การบริหารการศึกษา) การบริหารการศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.ภาษาจีน) ภาษาจีน

อาจารย์ ดร.เกตน์สิรี เทียนประเสริฐ
09 5236 5945

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.เกตน์สิรี เทียนประเสริฐ
Dr.Kedsiree Tienprasert

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ

อาจารย์ รตนดา อาจวิชัย
08 3415 1422

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ รตนดา อาจวิชัย
RATANADA ARDWICHAI

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ภาษาไทย (เน้นวรรณคดี)

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ภาษาไทย

อาจารย์ ธนัญญา ว่องปรัชญา
08 8573 1377

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ธนัญญา ว่องปรัชญา
Tananya Wongpratya

คุณวุฒิการศึกษา

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) ภาษาอังกฤษ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ

อาจารย์ ดร.ภานุพงศ์ ธนะโคตร
09 3328 5166

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.ภานุพงศ์ ธนะโคตร
Dr.Panuphong Tanakote

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม

อาจารย์ อิสระ ตรีปัญญา
08 6799 7186

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ อิสระ ตรีปัญญา
ISARA Treepanya

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ปรัชญา

ศิลปบัณฑิต (ศป.ม.) ภาพพิมพ์

อาจารย์ ณุกานดา ศุภวัฒน์
06 3964 1651

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ณุกานดา ศุภวัฒน์
nukanda Supawat

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์ พิณพร คงแท่น
06 3326 4956

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ พิณพร คงแท่น
Pinnaporn Kongtan

คุณวุฒิการศึกษา

Teaching Chinese to Speakers of Other Languages (Master of TCSOL) Teaching Chinese to Speakers of Other Languages

ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม) หลักสูตรและการสอน

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) อุตสาหกรรมการบริการ

อาจารย์ อนุชิต สีโมรส
09 3070 8735

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ อนุชิต สีโมรส
Anuchit Seemorot

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) นาฏศิลป์และการละคร

อาจารย์ ชุติภา กองสมบัติ
09 5236 3541

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ชุติภา กองสมบัติ
Chutipa Kongsombut

คุณวุฒิการศึกษา

Master of Arts (MA) TESOL with Applied Linguistics

ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ

อาจารย์ ดร.อัครวัตร เชื่อมกลาง
09 8995 4659

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.อัครวัตร เชื่อมกลาง
Dr.Akarawat Chaumklang

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) ดุริยางคศาสตร์ (ดุริยางคศึกษา)

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ดนตรีศึกษา

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ดนตรีสากล

อาจารย์ ภัทรภร บุญศรี
06 4936 2253

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ภัทรภร บุญศรี
Phattraphon Boonsri

คุณวุฒิการศึกษา

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) ภาษาอังกฤษ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ

อาจารย์ ดร.ปริยัติ นามสง่า
09 8585 7809

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.ปริยัติ นามสง่า
Dr.Pariyat Namsanga

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) ดนตรีศึกษา

ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม) มานุษยดุริยางควิทยา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) ดนตรี

อาจารย์ ณัฐญา ใจบุญ
09 8502 8831

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ณัฐญา ใจบุญ
Nuttaya Jaiboon

คุณวุฒิการศึกษา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ

อาจารย์ เหิง หวาง
09 5661 8218

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ เหิง หวาง
Heng Wang

คุณวุฒิการศึกษา

ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (ค.ม.) หลักสูตรและการเรียนการสอน

文学学士学位 (文学学士学位) 汉语言文学(对外汉语教学)专业

อาจารย์ ยศวดี จินดามัย
09 5606 2888

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ยศวดี จินดามัย
Yossawadee Jindamai

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต​ (ศศ.ม) ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ

ศิลปศาสตรบั​ณฑิต (ศศ.บ) ภาษาอังกฤษ

อาจารย์ ธันยพัต ดงลุน
08 9714 0713

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ธันยพัต ดงลุน
Tanyapat Donglun

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ภาษาอังกฤษ

ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

อาจารย์ พิมพ์วลัญช์ พลหงษ์
08 2915 6945

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ พิมพ์วลัญช์ พลหงษ์
pimwalan polhong

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) การวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) นาฏยศิลป์

อาจารย์ ดร.ทัศนีวัลย์ ศรีมันตะ
08 7228 2737

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.ทัศนีวัลย์ ศรีมันตะ
Dr.Thussaneewan Srimunta

คุณวุฒิการศึกษา

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) หลักสูตรและการเรียนการสอน

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ภาษาและวรรณกรรมไทย-จีน

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาจีน

อาจารย์ เชาวน์ประภา จันทุมา
09 1863 6835

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ เชาวน์ประภา จันทุมา
Chaoprapa Jantuma

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม) ภาษาอังกฤษ

การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ภาษาอังกฤษ

อาจารย์ มนัสนันท์ สมดี
08 9722 4634

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ มนัสนันท์ สมดี
Manussanun Somdee

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ภาษาอังกฤษศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ

อาจารย์ ดร.สุมาลี พลขุนทรัพย์
0

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.สุมาลี พลขุนทรัพย์
Dr.Sumalee Phonkhunsap

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาภาษาไทย

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาไทย

ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาไทย

อาจารย์ ดิษยพงศ์ หกสุวรรณ
08 6782 0770

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดิษยพงศ์ หกสุวรรณ
Dissayapong Hoksuwan

คุณวุฒิการศึกษา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ ชวินทร์ ศรีสวัสดิ์
08 9625 4293

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ชวินทร์ ศรีสวัสดิ์
Chawin Srisawat

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ภาษาอังกฤษ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ

อาจารย์ ดร.ฉัตรณรงค์ ชัยเดช
08 8561 5639

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.ฉัตรณรงค์ ชัยเดช
Dr.Chatnarong Chaidet

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ภาษาอังกฤษศึกษา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) หลักสูตรและการสอน (การสอนภาษาอังกฤษ)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษธุรกิจ

อาจารย์ เจษฎ์ จตุพร
08 6810 6969

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ เจษฎ์ จตุพร
Jade Jatuporn

คุณวุฒิการศึกษา

ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ

เทคโนโลยีการบินบัณฑิต (ทล.บ.) การจัดการท่าอากาศยาน

อาจารย์ อัญชนา ทองกระจาย
06 3465 4159

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ อัญชนา ทองกระจาย
Anchana Thongkrajai

คุณวุฒิการศึกษา

MASTER OF Foundation of Education (M.ED) Principles of Education

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) ภาษาจีน

อาจารย์ อัษฎาวุธ ไสยรส
08 4263 9454

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ อัษฎาวุธ ไสยรส
Atsadawut Saiyarot

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ภาษาไทย

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาไทย

อาจารย์ ดร.กฤต โสดาลี
09 4258 7667

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.กฤต โสดาลี
Dr.Kit Sodalee

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) ภาษาไทย

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ภาษาไทย

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาไทย

อาจารย์ สุดารัตน์ อาฒยะพันธุ์
09 3529 4917

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ สุดารัตน์ อาฒยะพันธุ์
Sudarat Atayaphan

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) วิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) นาฏศิลป์และการละคร

อาจารย์ สุธาสินี สินเธาว์
08 4986 3224

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ สุธาสินี สินเธาว์
Suthasinee Sinthao

คุณวุฒิการศึกษา

Master of Arts (ศศ.ม.) Linguistics and Applied Linguistics

ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาจีน