เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

ข้อมูลอาจารย์

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION

เลือกรายการที่ต้องการแสดงข้อมูล

avatar
43 4384 3444

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

รองศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ท. dwdw wdwd
Assoc. Prof. dwd wdwdw

คุณวุฒิการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ นิกรพิทยา
08 6631 4002

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ นิกรพิทยา
Assoc. Prof. Dr.Sauwaluck Nikornpittaya

คุณวุฒิการศึกษา

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พบ.ม.) สาขารัฐประศาสนศาสตร์

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการจัดการทั่วไป

อักษรศาสตรบัณฑิต (อ.บ.) สาขาภาษาไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร ฤทธิสุทธิ์
08 1546 3660

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร ฤทธิสุทธิ์
Assoc. Prof. Dr.Prapatsorn Ritthisut

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (การบริหารการศึกษา)

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี อัตถากร
09 8289 5636

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี อัตถากร
Asst. Prof. Dr.Suthinee Atthakorn

คุณวุฒิการศึกษา

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) การพยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพรร์ สุนทร
06 4329 7998

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพรร์ สุนทร
Asst. Prof. Dr.Sitthiporn Soonthorn

คุณวุฒิการศึกษา

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) สาขาวิชานิติศาสตร์

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการบัญชี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรียานุช วัฒนกูล
06 1131 1227

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรียานุช วัฒนกูล
Asst. Prof. Preeyanuch Watthanakul

คุณวุฒิการศึกษา

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) การเมืองและการปกครอง

รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) การเมืองและการปกครอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์
08 9940 3308

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์
Asst. Prof. Dr.Piyaluk Potiwan

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สังคมวิทยา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) วิทยาศาสตรศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เคมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาคร คัยนันทน์
09 8289 5616

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาคร คัยนันทน์
Asst. Prof. Chakhorn Kaiyanan

คุณวุฒิการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ
08 1380 1541

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ
Asst. Prof. Dr.Somkiet Kietjareon

คุณวุฒิการศึกษา

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Master of Public Administration (M.P.A.) Public Administration

Bachelor of Sciene Education (BS.E.) Education

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย
08 7041 3630

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย
Asst. Prof. Dr.Watcharin Sutthisai

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขารัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาการบริหารโครงการและนโยบาย

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขารัฐศาสตร์(การบริหารรัฐกิจ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ ทองจันทร์
08 6028 8158

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ ทองจันทร์
Asst. Prof. Dr.Siripong Thongchan

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) รัฐประศาสนศาสตร์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) รัฐศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) รัฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์ ลอยวิรัตน์
09 1555 2893

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์ ลอยวิรัตน์
Asst. Prof. Dr.Thiraphat Loiwirat

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สื่อสารการเมือง

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) การเมืองและการปกครอง

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) รัฐประศาสนศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวเรศ หลุดพา
09 5952 2567

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวเรศ หลุดพา
Asst. Prof. Dr.Yuvares Ludpa

คุณวุฒิการศึกษา

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) การบริหารทรัพยากรมนุษย์

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐศาสตรบัณฑิต (รบ.(บริหารรัฐกิจ)) บริหารรัฐกิจ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. โทรคมนาคม) โทรคมนาคม

อาจารย์ วาสนา บรรลือหาญ
08 1601 9694

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ วาสนา บรรลือหาญ
Wasana Bunlouharn

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) รัฐศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) รัฐศาสตร์

อาจารย์ สิทธานต์ ดีล้น
08 3849 0121

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ สิทธานต์ ดีล้น
Sittan Deelon

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) รัฐศาสตร์

นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) นิติศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) อุตสาหกรรมเกษตร

อาจารย์ ดร.สิริกัญญา เสติ
06 3526 4154

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.สิริกัญญา เสติ
Dr.Sirikanya Seti

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ อาภาภรณ์ จวนสาง
09 9979 2363

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ อาภาภรณ์ จวนสาง
Apaporn Juansang

คุณวุฒิการศึกษา

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (รม.) บริหารรัฐกิจ

รัฐศาสตรบัณฑิต (รบ.) รัฐศาสตร์

อาจารย์ ดร.รังสรรค์ อินทน์จันทน์
08 1834 2090

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.รังสรรค์ อินทน์จันทน์
Dr.Rungsun Inchan

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขารัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ประกาศณียบัตรวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) วิชาชีพครู

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาการบริหารธุรกิจ

อาจารย์ ดร.มนัสวิน จิตตานนท์
09 2759 5449

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.มนัสวิน จิตตานนท์
Dr.MANASSAWIN CHITTANONT

คุณวุฒิการศึกษา

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) รัฐประศาสนศาสตร์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) (ศศ.ม.) รัฐศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) (ศศ.บ.) การบริหารรัฐกิจ

อาจารย์ ดร.ภัทรภร จ่ายเพ็ง
06 2475 5652

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.ภัทรภร จ่ายเพ็ง
Dr.Phatharaporn Jaipheng

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขารัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขารัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ อนุชา ลาวงค์
08 4787 4224

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ อนุชา ลาวงค์
Anucha Lavong

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์ พิชิต เปลี่ยนขำ
08 4877 9677

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ พิชิต เปลี่ยนขำ
Pichit Pliankham

คุณวุฒิการศึกษา

นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) กฎหมายมหาชน

นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) นิติศาสตร

อาจารย์ ธัณฏิกานต์ คำวิเศษธนธรณ์
09 2565 6617

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ธัณฏิกานต์ คำวิเศษธนธรณ์
THANTIKAN KHAMWISETTANATHON

คุณวุฒิการศึกษา

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ