เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

ข้อมูลอาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE

เลือกรายการที่ต้องการแสดงข้อมูล

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัณชัย สิงห์มาตย์
08 9551 3526

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัณชัย สิงห์มาตย์

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สถิติประยุกต์

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระกิตติ์ เสาร่ม
08 1871 4210

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระกิตติ์ เสาร่ม

คุณวุฒิการศึกษา

การจัดการดุษฎีบัณฑิต (กจ.ด.) การจัดการ

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.) เศรษฐศาสตร์

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) บริหารธรุกิจ

รองศาสตราจารย์ ดร.วรายุทธ พลาศรี
08 7002 2217

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

รองศาสตราจารย์ ดร.วรายุทธ พลาศรี

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.) การเงินการคลัง

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) นิติศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรพร เฉลิมชิต
08 6872 1788

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรพร เฉลิมชิต

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตบัณฑิต (บธ.ม.) บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) บริหารธุรกิจ (การบัญชี)

avatar
88927375185

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ?????? ?.?. Drydayzer Drydayzer
Asst. Prof. Drydayzer Drydayzer

คุณวุฒิการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบชัย นิกรพิทยา
08 9710 8292

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบชัย นิกรพิทยา
Asst. Prof. Dr.Kobchai Nikornpittaya

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) การเงิน

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี

avatar
06 5662 9629

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลทิพย์ ตรีเดช
Asst. Prof. Kamontip Treedech

คุณวุฒิการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลมาศ ปฐมวณิชกุล
08 1739 8644

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลมาศ ปฐมวณิชกุล

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) นิเทศศาสตร์พัฒนาการ

นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) การประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย
09 4526 8524

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การบัญชี

บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) การบัญชี

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กอบชัย นิกรพิทยา
08 9710 8292

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กอบชัย นิกรพิทยา

คุณวุฒิการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมร โททำ
08 6224 8779

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมร โททำ
Asst. Prof. Amorn Thotham

คุณวุฒิการศึกษา

บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) การบัญชี

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรียา ไชยปัญหา
08 2302 2261

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรียา ไชยปัญหา

คุณวุฒิการศึกษา

การจัดการดุษฎีบัณฑิต (กจ.ด.) การจัดการ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การจัดการทั่วไป

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) บริหารธุรกิจ (การบัญชี)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กชวรา ศาลารมย์
06 5165 4294

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กชวรา ศาลารมย์

คุณวุฒิการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมิกา แสนโสม
09 8241 5246

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมิกา แสนโสม

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) บริหารธรุกิจ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) บริหารธุรกิจ

การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) การตลาด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นุชนาถ มีนาสันติรักษ์
08 9712 0030

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นุชนาถ มีนาสันติรักษ์

คุณวุฒิการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย เจริญชัย
08 5857 1810

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย เจริญชัย
Asst. Prof. Dr.Kittichai Jaroenchai

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) การตลาด

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การจัดการการตลาด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลักขณา ศิริจำปา
06 1694 2445

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลักขณา ศิริจำปา

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) การตลาด

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คหกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุลริศา คำสิงห์
08 9488 6493

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุลริศา คำสิงห์

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การจัดการทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ภูมิเหล่าแจ้ง
08 9889 8454

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ภูมิเหล่าแจ้ง

คุณวุฒิการศึกษา

นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นศ.ด.)

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) การประชาสัมพันธ์

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) นิเทศศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมพ์พรรณ คัยนันทน์
08 1739 4722

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมพ์พรรณ คัยนันทน์

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การจัดการทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ ฉายบุญครอง
08 6854 7169

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ ฉายบุญครอง

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การตลาด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิภักดิ์ กทิศาสตร์
09 4291 6266

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิภักดิ์ กทิศาสตร์

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต (บธ.ด.) บริหารธุรกิจ

Master of Business Administration (MBA) Business Administration

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรวดี รักษาศรี
09 6395 6274

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรวดี รักษาศรี
Asst. Prof. Dr.Pornwadee Ruksasri

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บรด.) บริหารธุรกิจ

การจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) การจัดการ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบริหารการตลาด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธันวาพร วิมลชัยฤกษ์
09 8749 3368

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธันวาพร วิมลชัยฤกษ์
Asst. Prof. thanwaporn wimonchailerk

คุณวุฒิการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร คลังพระศรี
08 1544 7606

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร คลังพระศรี
Asst. Prof. Dr.Sureepron Klungprasri

คุณวุฒิการศึกษา

นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นศ.ด.)

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) สื่อสารมวลชน

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) นิเทศศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุณฑีรา อาษาศรี
08 9394 4790

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุณฑีรา อาษาศรี
Asst. Prof. kunteera Arsasri

คุณวุฒิการศึกษา

บัณชีมหาบัณฑิต (บช.ม) การบัญชี

บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม) การบัญชี

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บช.บ) การบัญชี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ เอกสะพัง
08 9713 4435

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ เอกสะพัง
Asst. Prof. Dr.Jaruwan Aeksapang

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี (ปร.ด. (การบัญชี)) การบัญชี

บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) การบัญชี

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) (บธ.บ.) การบัญชี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์ ตรีเดช
06 5662 9629

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์ ตรีเดช
Asst. Prof. Dr.Kamontip Treedech

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) บริหารธุรกิจ

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การจัดการทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาพิต ศรีสว่างวงศ์
08 3593 5544

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาพิต ศรีสว่างวงศ์
Asst. Prof. Dr.Papapit Srisawangwong

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(การบัญชี) (ปรด.การบัญชี) การบัญชี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวา มาสวนจิก
08 6220 8356

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวา มาสวนจิก
Asst. Prof. Dr.Nava Masaunjik

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) การจัดการเทคโนโลยีและพาณิชอิเล็กทรอนิกส์

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การจัดการทั่วไป

avatar
06 4452 2081

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ อารยา อ่ำกลาง
Araya Amklang

คุณวุฒิการศึกษา

avatar
89473942311

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ?????? ?.?. aPPkPQ aPPkPQ
aPPkPQ aPPkPQ

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์ ชัชวรรณ์ ลีโรจนวุฒิกุล
09 9363 9451

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ชัชวรรณ์ ลีโรจนวุฒิกุล
Chartchawan Leerodanawutikun

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์ ดร.ชัยธวัช ศิริบวรพิทักษ์
09 4526 6688

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.ชัยธวัช ศิริบวรพิทักษ์
Dr.Chaithawat Siribowonphitak

คุณวุฒิการศึกษา

Doctor of Philosophy (Ph.D.) การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) การจัดการการท่องเที่ยว

ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) การท่องเที่ยวและการโรงแรม

avatar
09 9564 6211

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ จุฑามาศ คำภูเลิศ
Juthamat Khamphulert

คุณวุฒิการศึกษา

avatar
09 5659 6446

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ธารีรัตน์ ขูลีลัง
ธารีรัตน์ ขูลีลัง

คุณวุฒิการศึกษา

avatar
84474689435

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ?????? ?.?. bychogy bychogy
bychogy bychogy

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์ วัลวลี ศีลพันธุ์
08 9622 1621

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ วัลวลี ศีลพันธุ์
Wanwalee Sinlaphan

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) บริหารธุรกิจ

อาจารย์ นิรมิตา จันทสูตร นันทะเสน
08 0522 8998

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ นิรมิตา จันทสูตร นันทะเสน

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) บริหารธุรกิจ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

อาจารย์ อนรรฆมณี โภคสวัสดิ์
08 4428 3935

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ อนรรฆมณี โภคสวัสดิ์

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) บริหารธุรกิจ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

อาจารย์ กุลธิดา ยามี
08 0510 9019

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ กุลธิดา ยามี

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) บริหารธุรกิจ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

อาจารย์ ดุษฎี เสนฤทธิ์
08 5852 2327

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดุษฎี เสนฤทธิ์

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

อาจารย์ ณัฐกร สีถา
08 8327 3933

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ณัฐกร สีถา

คุณวุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ ธีระศักดิ์ เกียงขาว
08 0319 8414

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ธีระศักดิ์ เกียงขาว

คุณวุฒิการศึกษา

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) เทคโนโลยีการศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คอมพิวเตอร์ศึกษา

อาจารย์ ดนยา สงครินทร์
08 1872 0186

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดนยา สงครินทร์

คุณวุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ สุรศักดิ์ วงศ์เปรียว
08 7423 2497

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ สุรศักดิ์ วงศ์เปรียว

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์ สุพจน์ เกตุดาว
08 1708 2655

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ สุพจน์ เกตุดาว

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) บริหารธุรกิจ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เคมี

อาจารย์ สราดา วงศ์มังกร
06 5359 5426

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ สราดา วงศ์มังกร

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบริหารการเงิน

อาจารย์ จินดาพร ปัสสาโก
08 4264 5566

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ จินดาพร ปัสสาโก

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การเงิน

อาจารย์ ณิชาภา พิมลศิริ
06 5497 6261

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ณิชาภา พิมลศิริ
Nichapha Pimolsiri

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) ทรัพยากรมนุษย์และการตลาด

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การตลาดและทรัพยากรมนุษย์

อาจารย์ สิริกร วานิชสุจิต
09 4561 4714

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ สิริกร วานิชสุจิต

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) การบัญชี

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี

อาจารย์ สิริวิวัฒน์ ละตา
08 4980 2945

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ สิริวิวัฒน์ ละตา

คุณวุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สื่อนฤมิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สื่อนฤมิต

อาจารย์ ดร.ปภาพิต ศรีสว่างวงศ์
08 3593 5544

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.ปภาพิต ศรีสว่างวงศ์

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การบัญชี

บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) การบัญชี

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี

อาจารย์ ธันยชนก ปะวะละ
08 6640 9545

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ธันยชนก ปะวะละ

คุณวุฒิการศึกษา

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) บริหารธุรกิจ

อาจารย์ สมใจ จอมหงษ์
08 3419 9803

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ สมใจ จอมหงษ์

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์ นลินี หิมพงษ์
08 1975 1097

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ นลินี หิมพงษ์

คุณวุฒิการศึกษา

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

อาจารย์ ดวงนภา สุวรรณธาดา
08 4334 1561

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดวงนภา สุวรรณธาดา

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์ ภานุทัต สวัสดิ์ถาวร
08 3125 6551

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ภานุทัต สวัสดิ์ถาวร

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์ ดร.นิศารัตน์ โชติเชย
08 5055 9323

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.นิศารัตน์ โชติเชย

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) บริหารธุรกิจ

อาจารย์ ฉัตรชัย อุดมรัตน์
06 4676 8131

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ฉัตรชัย อุดมรัตน์

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์ จันท์ทัปภาส์ ธนประดิษฐ์กุล
09 3543 9659

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ จันท์ทัปภาส์ ธนประดิษฐ์กุล

คุณวุฒิการศึกษา

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.) เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) เศรษฐศาสตร์

อาจารย์ รทวรรณ อภิโชติธนกุล
08 6572 1996

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ รทวรรณ อภิโชติธนกุล

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์ ดร.ปิญาภรณ์ พงศ์ศาสตร์
08 6223 9793

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.ปิญาภรณ์ พงศ์ศาสตร์

คุณวุฒิการศึกษา

นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นศ.ด.)

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) เทคโนโลยีการศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) นิเทศศาสตร์

อาจารย์ วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล
-

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล

คุณวุฒิการศึกษา

(M.A.) International Communication

นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) การโฆษณา

อาจารย์ ดร.ศิรินทร เลียงจินดาถาวร
08 9709 7920

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.ศิรินทร เลียงจินดาถาวร

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) บริหารธุรกิจ(การเงิน)

อาจารย์ กชนิภา วานิชกิตติกูล
08 1471 8121

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ กชนิภา วานิชกิตติกูล

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์ ดร.ณฐภศา เดชานุเบกษา
08 0486 1335

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.ณฐภศา เดชานุเบกษา
Dr.Natapasa Dechanubeksa

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) กลุ่มวิชาการเงิน

Master of International Business (M.I.B.)

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การเงิน

อาจารย์ ดร.ธารีรัตน์ ขูลีลัง
09 5659 6446

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.ธารีรัตน์ ขูลีลัง
Dr.Thareerat Khulilung

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การจัดการ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) การตลาด

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) การจัดการทั่วไป

อาจารย์ ดร.กชธมน วงศ์คำ
09 3549 5466

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.กชธมน วงศ์คำ
Dr.Kochtamon Wongkam

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) บริหารธุรกิจ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

อาจารย์ ปิยะวรรณ ยางคำ
08 1369 7270

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ปิยะวรรณ ยางคำ
piyawan yangkom

คุณวุฒิการศึกษา

บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) การบัญชี

บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) การบัญชี

อาจารย์ ดร.ไอลัดดา โอ่งกลาง
09 9154 9936

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.ไอลัดดา โอ่งกลาง
Dr.Ailadda Ongklang

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) (ปรด.(บริหารธุรกิจ)) การบัญชี

บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) การบัญชี

บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี) (บธ.บ (การบัญชี)) การบัญชี

อาจารย์ ดร.นริศรา คำสิงห์
08 3028 9595

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.นริศรา คำสิงห์
Dr.NARISARA KHAMSING

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) การจัดการ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว

อาจารย์ ดร.วิชา เลี่ยมสกุล
06 4794 9155

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.วิชา เลี่ยมสกุล
Dr.wicha leamsakul

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) คอมพิวเตอร์ศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

อาจารย์ คัมภีรพรรณ จักรบุตร
08 4451 2643

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ คัมภีรพรรณ จักรบุตร
Khampheeraphan Chakkabut

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ

อาจารย์ ปริญญา ทองคำ
06 3391 9287

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ปริญญา ทองคำ
Parinya Thongkam

คุณวุฒิการศึกษา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ ธนาภรณ์ ทัศนภักดิ์
06 1695 6562

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ธนาภรณ์ ทัศนภักดิ์
Thanaporn Thatsanaphak

คุณวุฒิการศึกษา

Master of Marketing

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) การท่องเที่ยวและโรงแรม

อาจารย์ ปฏิมาศ เสริฐเลิศ
08 5743 5958

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ปฏิมาศ เสริฐเลิศ
Patimas Sertlert

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) การจัดการการ ท่องเที่ยว

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) การท่องเที่ยว และการโรงแรม

อาจารย์ ดร.ชัยธวัช ศิริบวรพิทักษ์
09 4526 6688

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.ชัยธวัช ศิริบวรพิทักษ์
Dr.Chaithawat Siribowonphitak

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การจัดการ นวัตกรรมการ ท่องเที่ยวและบริการ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) การจัดการการ ท่องเที่ยว

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) การท่องเที่ยว และการโรงแรม

อาจารย์ นนทภรณ์ บุญจึงเจริญรัตน์
06 4879 2299

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ นนทภรณ์ บุญจึงเจริญรัตน์
์Nonthaporn Boonjungcharoenrat

คุณวุฒิการศึกษา

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) การสื่อสารดิจิทัล

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) นิเทศศาสตร์