เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

ข้อมูลอาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

เลือกรายการที่ต้องการแสดงข้อมูล

avatar
83248533829

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

รองศาสตราจารย์ ?????? ?.?. CrorseVot CrorseVot
Assoc. Prof. CrorseVot CrorseVot

คุณวุฒิการศึกษา

avatar
08 0362 2025

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

รองศาสตราจารย์ นภาพร พันธ์รักษ์
Assoc. Prof. Napaporn Phanluk

คุณวุฒิการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ บุณย์ศุภา
08 6714 2160

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ บุณย์ศุภา
Asst. Prof. Dr.Wilawan Boonsupa

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด) เทคโนโลยีชีวภาพ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เทคโนโลยีชีวภาพ

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ) เคมีการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชชานันท์ ศรีสุภักดิ์
08 2308 3301

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชชานันท์ ศรีสุภักดิ์
Asst. Prof. Dr.Rutchanun Srisupak

คุณวุฒิการศึกษา

สาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.) สาธารณสุขศาสตร์

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) บริหารงานสาธารณสุข

วิิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาดา จันตะคุณ
09 6169 4277

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาดา จันตะคุณ
Asst. Prof. Dr.Thada Jantakoon

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสุข ไตรศุภกิตติ
08 2348 3454

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสุข ไตรศุภกิตติ
Asst. Prof. Dr.Somsuk Trisupakitti

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) วิศวกรรมเครื่องกล

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เคมีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรภัทร น้อยหลุบเลา
09 2134 9399

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรภัทร น้อยหลุบเลา
Asst. Prof. Dr.Norrapat Noilublao

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาดุษฎดีบัณฑิต (ปร.ด.) วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรรพสิทธิ์ แก้วเฮ้า
09 1056 9505

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรรพสิทธิ์ แก้วเฮ้า
Asst. Prof. Sapphasit Haewhao

คุณวุฒิการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรรชนีย์ พลหาญ
08 4112 0116

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรรชนีย์ พลหาญ
Asst. Prof. Dr.Dutchanee Pholharn

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) เคมี

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เคมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรชา นันจรัส
08 6636 3765

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรชา นันจรัส
Asst. Prof. Dr.ฺBancha Nanjaras

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณทิต (วท.ม.) คณิตศาสตร์

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คณิตศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธิวา แก้วมาตย์
08 6954 6466

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธิวา แก้วมาตย์
Asst. Prof. Dr.Puntivar Kaewmad

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัญชาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) ชีววิทยา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ชีววิทยา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ชีววิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรชาติ โตแก้ว
08 9620 4276

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรชาติ โตแก้ว
Asst. Prof. Dr.Worachat Tokaew

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ชีววิทยา

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ชีววิทยา

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) พฤกษศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัฐชัย ชฎา
09 1061 8681

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัฐชัย ชฎา
Asst. Prof. Atthchai Chada

คุณวุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) คณิตศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์ วงศ์พินิจ
0931734502

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์ วงศ์พินิจ
Asst. Prof. Dr.Weerapong Wongpinit

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) คณิตศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะลิ สโรบล
06 2895 2890

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะลิ สโรบล
Asst. Prof. Dr.Mali Sarobol

คุณวุฒิการศึกษา

วิศวกรรมเครื่องกล (ปร.ด.) วิศวกรรมเครื่องกล

วิสวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม) เทคโนโลยีพลังงาน

ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) ฟิสิกส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม
08 1380 4954

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม
Asst. Prof. Dr.poonsak sirisom

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สถิติ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สถิติประยุกต์

การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี อินสำราญ
09 3361 6422

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี อินสำราญ
Asst. Prof. Dr.yuwadee insumran

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ชีววิทยา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ชีววิทยา

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวดี สราภิรมย์
08 4265 5050

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวดี สราภิรมย์
Asst. Prof. Dr.PIYAWADEE SARAPHIROM

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) เทคโนโลยีชีวภาพ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เทคโนโลยีชีวภาพ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ชีววิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฌาณุกรณ์ ทับทิมใส
08 6022 6103

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฌาณุกรณ์ ทับทิมใส
Asst. Prof. Dr.Chanukorn Tabtimsai

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) เคมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิฏะญาร์ บรรเทา
06 2876 8658

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิฏะญาร์ บรรเทา
Asst. Prof. Dr.์Nitaya Buntao

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สถิติประยุกต์

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) สถิติประยุกต์

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สถิติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภาภัช ไชยน้ำอ้อม
06 2915 9451

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภาภัช ไชยน้ำอ้อม
Asst. Prof. Dr.Napapach Chainamoom

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม,) ชีววิทยา

ครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.) ชีววิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกามาศ จุลศรี
08 5915 4646

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกามาศ จุลศรี
Asst. Prof. Dr.Phakamas Jullsri

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) เทคโนโลยีชีวภาพ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ชีววิทยา

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนชัย พลเคน
06 3854 9325

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนชัย พลเคน
Asst. Prof. Dr.Tanachai Ponken

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ฟิิสิกส์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ฟิสิกส์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ฟิสิกส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชญาภา เกตุวงศ์
08 7254 1079

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชญาภา เกตุวงศ์
Asst. Prof. Chatyapha Ketwong

คุณวุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เคมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปินะเต
08 4363 5654

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปินะเต
Asst. Prof. Dr.Wasan Pinate

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมพลังงาน

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) ฟิสิกส์ประยุกต์(พลังงาน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศธร กองแก้ว
08 9602 3249

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศธร กองแก้ว
Asst. Prof. Pongsathorn Kongkeaw

คุณวุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) วัสดุศาสตร์

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) วัสดุศาสตร์

อาจารย์ กุสุมาวดี ฐานเจริญ
08 5771 1631

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ กุสุมาวดี ฐานเจริญ
Kusumawadee Thancharoen

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์ ดร.ปรมาภรณ์ แสงภารา
09 8249 8478

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.ปรมาภรณ์ แสงภารา
Dr.PARAMAPORN SANGPARA

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สถิติ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สถิติประยุกต์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) คณิตศาสตร์

อาจารย์ สุรัตนา เหล่าไชย
08 5136 1314

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ สุรัตนา เหล่าไชย
Surattana Laochai

คุณวุฒิการศึกษา

avatar
08 9555 5765

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ มนชวัน วังกุลางกูร
Monchawan Wangkulangkool

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์ ดร.วันดี รักไร่
08 1716 5946

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.วันดี รักไร่
Dr.Wandee Rakrai

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) เคมี

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เคมี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เคมี

อาจารย์ นิวัตร สุวรรณะ
06 3016 9364

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ นิวัตร สุวรรณะ
Niwat Suvanna

คุณวุฒิการศึกษา

avatar
08 2685 6543

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ พิรสา เการัมย์
Phirasa Kaoram

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์ พัชระ นาเสงี่ยม
09 3529 3663

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ พัชระ นาเสงี่ยม
Patchara Nasa-ngium

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์ ดร.กิจปพน ศรีธานี
09 1021 7117

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.กิจปพน ศรีธานี
Dr.kitpapon sirthanee

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สารสนเทศศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) การบริหารบริการสุขภาพ

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) สาธารณสุขศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เวชระเบียน

อาจารย์ ดร.ปนัดดา แทนสุโพธิ์
08 0400 1572

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.ปนัดดา แทนสุโพธิ์
Dr.Panadda Tansupo

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) เคมี

วิิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เคมี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เคมี

อาจารย์ ดร.วิทธวัช ทิพย์แสนพรหม
08 0325 9259

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.วิทธวัช ทิพย์แสนพรหม
Dr.Wittawat Tipsaenprom

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาดุษฎดีบัณฑิต (ปร.ด.) เทคโนโลยีพลังงาน

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมเครื่องกล

อาจารย์ คมณ์สุชาติ บัวภา
09 8097 8848

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ คมณ์สุชาติ บัวภา
Komsuchart Buapha

คุณวุฒิการศึกษา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมโยธา

อาจารย์ กลยุทธ ดีจริง
08 1769 9196

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ กลยุทธ ดีจริง
konlayut deejing

คุณวุฒิการศึกษา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) เทคโนโลยีพลังงาน

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ฟิสิกส์

อาจารย์ ว่าที่ ร.อ. ดร.ปัญญา ชัยรัตนพานิช
04 3712 620

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ว่าที่ ร.อ. ดร.ปัญญา ชัยรัตนพานิช
Dr.Panya Chairattanapanit

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) การตลาด

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รัฐประศาสนศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) รัฐศาสตร์

เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

อาจารย์ เมตตา เก่งชูวงศ์
08 9692 800

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ เมตตา เก่งชูวงศ์
Metta Kengchuwong

คุณวุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วทม.) เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.) เคมี

อาจารย์ วีรนุช วอนเก่าน้อย
09 5419 4235

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ วีรนุช วอนเก่าน้อย
WEERANUCH WONKAONOI

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์ กัลยาณี เจริญโสภารัตน์
08 9937 4714

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ กัลยาณี เจริญโสภารัตน์
Kanlayani Charoensopharat

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์ อังศุมา ก้านจักร
08 7640 3526

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ อังศุมา ก้านจักร
Angsuma Kanchak

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์ ดร.สุมินทร์ญา ทีทา
09 5650 1551

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.สุมินทร์ญา ทีทา
Dr.Suminya Teeta

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ฟิสิกส์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) พลังงานทดแทน

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ฟิสิกส์

อาจารย์ พิริยะ ปราณีกิจ
08 4147 0306

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ พิริยะ ปราณีกิจ
piriya praneekit

คุณวุฒิการศึกษา

วิทยาศาตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) ฟิสิกส์ประยุกต์

วิทยาศาตร์บัณฑิต (วท.บ.) ฟิสิกส์

อาจารย์ ปฐม์พงศ์ พันธ์พิบูลย์
08 8571 7359

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ปฐม์พงศ์ พันธ์พิบูลย์
Patapong Panpiboon

คุณวุฒิการศึกษา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมอุตสาหการ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ฟิสิกส์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) -

อาจารย์ ดร.จีรพรรณ ดลรักษ์
08 9709 9492

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.จีรพรรณ ดลรักษ์
Dr.Jeerapan Donrak

คุณวุฒิการศึกษา

วิศวกรรมศาสตรดุษฎดีบัณฑิต (วศ.ด.) วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมโยธา

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (คอ.บ) วิศวกรรมโยธา

อาจารย์ บุษยมาส รัตนดอน
06 3496 4263

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ บุษยมาส รัตนดอน
Butsayamat Rattanadon

คุณวุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ชีวเคมี

อาจารย์ ดร.ธนนชาติ อิ่มสมบัติ
08 9348 2955

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.ธนนชาติ อิ่มสมบัติ
Dr.Thanonchat Imsombut

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) เคมี

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เคมี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เคมี

อาจารย์ ดร.ทรงวิทย์ หงสประภาส
04 3712 620

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.ทรงวิทย์ หงสประภาส
Dr.Throngvid Hongsaprabhas

คุณวุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การจัดการความรู้และนวัตกรรม

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) การตลาด

อาจารย์ ดร.เกศดาพร วงษ์ซิ้ม
08 1872 5767

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.เกศดาพร วงษ์ซิ้ม
Dr.Kedsadaphon Wongsim

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมการอาหาร

อาจารย์ ดร.อรอนงค์ ไชยเชษฐ
08 9276 7907

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.อรอนงค์ ไชยเชษฐ
Dr.Orn Anong Chaiyachet

คุณวุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เทคโนโลยีชีวภาพ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ชีววิทยา

อาจารย์ ดร.ปิยรัตน์ นามเสนา
06 2149 1695

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.ปิยรัตน์ นามเสนา
Dr.Piyarat Namsena

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) เทคโนโลยีชีวภาพ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เทคโนโลยีชีวภาพ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีชีวภาพ

อาจารย์ กมล พลคำ
08 8722 2980

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ กมล พลคำ
Kamon Ponkham

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์ ดร.พรพิมล พลคำ
09 5513 3806

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.พรพิมล พลคำ
Dr.PORNPIMOL PONKHAM

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ชีวเคมี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เคมี

อาจารย์ ดร.รติกร แสงห้าว
08 9458 2320

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.รติกร แสงห้าว
Dr.Ratikorn Sanghaw

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

อาจารย์ ดร.ภิรมย์ สุวรรณสม
08 9275 7096

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.ภิรมย์ สุวรรณสม
Dr.Pirom Suwannasom

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) เคมี

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เคมีวิเคราะห์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) เคมี

อาจารย์ ดร.จารุณี เข็มพิลา
06 4645 7754

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.จารุณี เข็มพิลา
Dr.Jarunee Khempila

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ฟิสิกส์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เทคโนโลยีพลังงาน

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมเครื่องกล

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ฟิสิกส์

อาจารย์ ธานินทร์ รัชโพธิ์
09 3101 3191

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ธานินทร์ รัชโพธิ์
Thanin Rudchapo

คุณวุฒิการศึกษา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม) เทคโนโลยีพลังงาน

อาจารย์ ปริย นิลแสงรัตน์
08 9154 7748

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ปริย นิลแสงรัตน์
Pariya Nilsaengrat

คุณวุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ฟิสิกส์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ฟิสิกส์

อาจารย์ ดร.วิเชษฐ์ พลหาญ
08 6981 0189

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.วิเชษฐ์ พลหาญ
Dr.Wichaid ponhan

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ฟิสิกส์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ฟิสิกส์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ฟิสิกส์

อาจารย์ ดร.พงศกร พิมพะนิตย์
09 9387 4555

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.พงศกร พิมพะนิตย์
Dr.Pongsakon Pimpanit

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) วิจัยและประเมินผลการศึกษา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม) วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมดินและน้ำ

อาจารย์ ชมภู่ เหนือศรี
08 6857 1427

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ชมภู่ เหนือศรี
chompoo nuasri

คุณวุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

อาจารย์ ดร.มาวิน ปูนอน
08 9153 8096

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.มาวิน ปูนอน
Dr.Mavin Punon

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) ฟิสิก

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม) เทคโนโลยีพลังงาน

ปริญญาบัณฑิต (วท.บ) ฟิสิกส์

อาจารย์ ดร.มณฑิรา จันทวารีย์
66 6165 6429

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.มณฑิรา จันทวารีย์
Dr.montira juntavaree

คุณวุฒิการศึกษา

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.) -

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) -

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) -

อาจารย์ ธวัชชัย บุญทัน
08 8798 4199

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ธวัชชัย บุญทัน
Thawatchai Boontan

คุณวุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) คณิตศาสตร์ประยุกต์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) คณิตศาสตร์

อาจารย์ ภัทราวัลย์ คำปลิว
06 2351 4945

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ภัทราวัลย์ คำปลิว
pattarawan khampliw

คุณวุฒิการศึกษา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อาจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สุทธะพินทุ
09 8461 5666

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สุทธะพินทุ
Dr.Aekkasit Aekkasit

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) ฟิสิกส์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ฟิสิกส์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ฟิสิกส์

อาจารย์ ปภาวี รัตนธรรม
09 6193 5142

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ปภาวี รัตนธรรม
Papavee​ RUTTANATAM

คุณวุฒิการศึกษา

สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต (สม.) การส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมศาสตร์

แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.) การแพทย์แผนไทยประยุกต์

อาจารย์ วรรวิษา ตรีสูนย์
08 0006 9086

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ วรรวิษา ตรีสูนย์
Wanwisa Treesoon

คุณวุฒิการศึกษา

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) สาธารณสุขศาสตร์