เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

ข้อมูลอาจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
FACULTY OF ENGINEERING

เลือกรายการที่ต้องการแสดงข้อมูล

avatar
82462925491

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

รองศาสตราจารย์ ?????? ?.?. Drydayzer Drydayzer
Assoc. Prof. Drydayzer Drydayzer

คุณวุฒิการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวดล กัญญาคำ
08 9944 2133

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวดล กัญญาคำ
Assoc. Prof. Dr.siwadol kanyakam

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) วิศวกรรมเครื่องกล

avatar
08 9791 6381

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

รองศาสตราจารย์ นนทพงษ์ พลพวก
Assoc. Prof. NONTHAPHONG PHONPHUAK

คุณวุฒิการศึกษา

avatar
81434972847

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ?????? ?.?. duawn duawn
Asst. Prof. duawn duawn

คุณวุฒิการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะพล สีหาบุตร
09 0991 6359

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะพล สีหาบุตร
Asst. Prof. Piyaphol Srihabutra

คุณวุฒิการศึกษา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม) วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) วิศวกรรมโยธา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรพจน์ งามชมภู
08 1048 6600

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรพจน์ งามชมภู
Asst. Prof. Worapot Ngamchompoo

คุณวุฒิการศึกษา

avatar
08 3145 1654

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ดังโพนทอง
Asst. Prof. Dr.Duangkamol Dungphonthong

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย อินทะตา
08 2858 8485

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย อินทะตา
Asst. Prof. Dr.Somchai Inthata

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชาญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมโยธา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อริย์ธัช ชูโชติสกุลเลิศ
08 7721 7505

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อริย์ธัช ชูโชติสกุลเลิศ
Asst. Prof. ARITHAT CHUCHOTSAKUNLEOT

คุณวุฒิการศึกษา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ จันทรศิริ
08 1662 0680

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ จันทรศิริ
Asst. Prof. Dr.Jakkit Junsiri

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมการวัดคุม

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมไฟฟ้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย พรพัชรพงศ์
08 1256 3621

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย พรพัชรพงศ์
Asst. Prof. Dr.Wutthichai Phornphatcharaphong

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.ว.ส.) ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรพันธุ์ สมบัติธีระ
(089) 493-0857

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรพันธุ์ สมบัติธีระ
Asst. Prof. Worraphan Sonbuttera

คุณวุฒิการศึกษา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) เทคโนโลยีพลังงาน

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มุณี จันทะรัง
08 6229 6717

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มุณี จันทะรัง
Asst. Prof. Munee Chantarank

คุณวุฒิการศึกษา

ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (คอ.ม.) ไฟฟ้า

avatar
(081) 068-8317

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคย์ สธนเสาวภาคย์
Asst. Prof. Dr.Pak Satanasaowapak

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชาญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวิศร ปูคะภาค
08 3456 5335

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวิศร ปูคะภาค
Asst. Prof. CHAWISORN PHUKAPAK

คุณวุฒิการศึกษา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมอุตสาหการ

อาจารย์ ดร.รณาพร เสนาสุธรรม
09 1835 6485

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.รณาพร เสนาสุธรรม
Dr.Ranaporn Senasutham

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม) วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) วิศวกรรมเครื่องกล

avatar
06 3974 5130

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ธีระวัฒน์ มาริษา
teerawat kan

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์ พิชญ์​นันท์​ รักษา​วงศ์​
08 2842 8422

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ พิชญ์​นันท์​ รักษา​วงศ์​
Pichanan Raksawong

คุณวุฒิการศึกษา

ครุศาสตร์​อุตสาหกรรม​มหาบัณฑิต​ (ค. อ. ม.) เทคโนโลยี​ออกแบบ​อุตสาหกรรม​

avatar
08 6631 2255

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ภาณุวัตร รื่นเรืองฤทธิ์
Panuwat Ruenruangrit

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์ ดร.มลฤดี บุญยะศรี
08 3290 5055

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.มลฤดี บุญยะศรี
Dr.Monrudee Boonyasri

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาดุษฎดีบัณฑิต (ปร.ด.) วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมเครื่องกล (วิศวกรรมพลังงาน)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) เทคโนโลยีการจัดการ

อาจารย์ สุจิดรา ผาระนัด
09 5194 5698

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ สุจิดรา ผาระนัด
sujitra Pharanad

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์ เจษฎ์ศิริ เถื่อนมูลละ
08 9442 4565

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ เจษฎ์ศิริ เถื่อนมูลละ
Jetsiri Thuanmunla

คุณวุฒิการศึกษา

ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.สถ.ม.) ภูมิสถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สถาปัตยกรรม

อาจารย์ ดร.ชณัฐ วิพัทนะพร
08 1549 3959

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.ชณัฐ วิพัทนะพร
Dr.Chanat Vipattanaporn

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมเครื่องกล

avatar
(093) 543-2315

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ศิริวรรณ อาจบำรุง

คุณวุฒิการศึกษา

avatar
(089) 819-5524

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ชาญวิทย์ แก้วอาษา

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์ ประมวล เทพดู่
08 1320 0812

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ประมวล เทพดู่
Pramuan Thepdoo

คุณวุฒิการศึกษา

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) ไฟฟ้า

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์ พัทธกมล สมบุตร
04 3711 654

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ พัทธกมล สมบุตร
Pattakamol Somboot

คุณวุฒิการศึกษา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ ปกเดศ จันทะกล
08 9941 9542

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ปกเดศ จันทะกล
Pokket Juntakol

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์ ธน สุปัด
06 5608 6988

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ธน สุปัด
Thana Supat

คุณวุฒิการศึกษา

สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.) เทคโนโลยีอาคาร

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สถาปัตยกรรม

อาจารย์ ทรงพล นามคุณ
08 5761 5773

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ทรงพล นามคุณ
Songphon Namkhun

คุณวุฒิการศึกษา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อาจารย์ วุฒิกร อนันตสิริชัย
09 6305 2692

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ วุฒิกร อนันตสิริชัย
wuttikorn anantasirichai

คุณวุฒิการศึกษา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อาจารย์ วรกฤต ช่างจัตุรัส
08 7438 1356

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ วรกฤต ช่างจัตุรัส
Worakit Changjutturus

คุณวุฒิการศึกษา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมอุตสาหการ