เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

ข้อมูลอาจารย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
FACULTY OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY

เลือกรายการที่ต้องการแสดงข้อมูล

 สุเนตร ขันมา
0637678448

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

สุเนตร ขันมา
สุเนตร ขันมา

คุณวุฒิการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ คำผา
08 5002 3075

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ คำผา
Assoc. Prof. Dr.Sittisak Khampa

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ปรด.) สัตวศาสตร์ เกียรตินิยม ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกรุ่นที่ 4

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ) สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เกียรตินิยม ทุนการศึกษาบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์(ซีพี)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทัย โคตรดก
08 0317 2454

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทัย โคตรดก
Asst. Prof. Uthai Koatdoke

คุณวุฒิการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูทวีป ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
08 7110 5408

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูทวีป ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
Asst. Prof. Dr.Choothaweep Palakawong Na Ayudhya

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ แก่นจันทร์
04 3725 439

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ แก่นจันทร์
Asst. Prof. Dr.Chutharat Kanchan

คุณวุฒิการศึกษา

Doctor of Philosophy (Ph.D.) Veterinary Medicine (Fish Disease)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ชีววิทยา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ชีววิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์
08 1346 5396

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์
Asst. Prof. Taweesab Chaiyarak

คุณวุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ปฐพีศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เกษตรศาสตร์ (พืชไร่)

อาจารย์ โสภณ ลครพล
09 8102 9785

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ โสภณ ลครพล
sopon lakornpol

คุณวุฒิการศึกษา

สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (สพ.บ) สัตวแพทย์

อาจารย์ กรุง วิลาชัย
08 1546 1537

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ กรุง วิลาชัย
Krung Wialchai

คุณวุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สัตวศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เกษตรศาสตร์

อาจารย์ ดร.บัณฑิตา สวัสดี
09 4534 3331

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.บัณฑิตา สวัสดี
Dr.Banthita Sawasdee

คุณวุฒิการศึกษา

Doctor rerum naturalium (Dr.rer.nat.) Biology

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) วิทยาศาสตร์ทางทะเล

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ชีววิทยาประมง

อาจารย์ นฤดล สวัสดิ์ศรี
08 3418 0449

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ นฤดล สวัสดิ์ศรี
Naruedol Sawatsri

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การจัดการ

อาจารย์ ชนวรรณ โทวรรณา
06 2669 9989

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ชนวรรณ โทวรรณา
Chanawan Thowanna

คุณวุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) การประมง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ประมง

อาจารย์ ดร.ฐานิดา ศรีหาวงศ์
08 5549 1644

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.ฐานิดา ศรีหาวงศ์
Dr.Thanida Srihawong

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) สรีรวิทยาทางสัตว์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) เทคนิคการสัตวแพทย์

อาจารย์ วันทนีย์ พลวิเศษ
08 9709 6543

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ วันทนีย์ พลวิเศษ
Wantanee Polviset

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์ นภาพร เวชกามา
04 3725 439

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ นภาพร เวชกามา
์NAPHARPHORN WETCHAKAMA

คุณวุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

อาจารย์ ดร.พรพิษณุ ธรรมปัทม์
08 0129 7755

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.พรพิษณุ ธรรมปัทม์
Dr.Pornpisanu Thammapat

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) เทคโนโลยีการอาหาร (นานาชาติ)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) วิิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ

อาจารย์ ศนันธร พิชัย
09 8890 4506

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ศนันธร พิชัย
Sananthorn Pichai

คุณวุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) วิิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีอาหาร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ นัดติยา ด่านโอภาส
09 2920 3727

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ นัดติยา ด่านโอภาส
Nattiya Danopas

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์ เกศจิตต์ ขามคุลา
08 7864 2939

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ เกศจิตต์ ขามคุลา
Ketjit Khamkhula

คุณวุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ธุรกิจการเกษตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เกษตรศาสตร์(พืชสวน)

อาจารย์ ดร.มนันยา นันทสาร
08 9555 7725

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.มนันยา นันทสาร
Dr.Mananya Nantasarn

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) เศรษฐศาสตร์ประยุกต์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เศรษฐศาสตรฺ์เกษตร

avatar
09 4369 4151

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย
Kanchalika Ratanacherdchai

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์ ชลดา ยอดยิ่ง
08 3454 6474

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ชลดา ยอดยิ่ง
Chonlada Yodying

คุณวุฒิการศึกษา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม) วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมเกษตร (สายเครื่องจักรกลเกษตร)

อาจารย์ ดร.นพดล สมผล
08 9620 0477

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.นพดล สมผล
Dr.NOPPADON SOMPHOL

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.สหวิทยาการสัตวแพทย์) สหวิทยาการสัตวแพทย์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม. สัตวศาสตร์) สัตวศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์) เทคนิคการสัตวแพทย์

อาจารย์ ดร.ไกรจักร แก้วพรม
06 2452 5645

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.ไกรจักร แก้วพรม
Dr.Kraijak Kaewprom

คุณวุฒิการศึกษา

Doctor of Philosophy (Ph.D.) Vetrinary Medicine

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สัตวศาสตร์

สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (สพ.บ.) สัตวแพทย์

อาจารย์ ปาริชาติ ราชมณี
09 9362 4459

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ปาริชาติ ราชมณี
Parichat Ratmanee

คุณวุฒิการศึกษา

วิศวศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม. (วิศวกรรมการอาหาร)) วิศวกรรมการอาหาร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. (วิศวกรรมอาหาร)) วิศวกรรมอาหาร

อาจารย์ ปริญญา เปรมโต
08 7771 3558

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ปริญญา เปรมโต
Parinya Premto

คุณวุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ธุรกิจการเกษตร

ศิลปประยุกต์บัณฑิต (ศป.บ.) ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาจารย์ กนกลดา ท้าวไทยชนะ
09 2466 2297

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ กนกลดา ท้าวไทยชนะ
Kanoklada Taothaichana

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์ ดร.พรพรรณ พัวไพบูลย์
08 5002 4943

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.พรพรรณ พัวไพบูลย์
Dr.Pornpan Phuapaiboon

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) เทคโนโลยีอาหาร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เทคโนโลยีชีวภาพ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ชีววิทยา

อาจารย์ ดร.สิทธิโชค พรรค์พิทักษ์
08 5494 0917

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.สิทธิโชค พรรค์พิทักษ์
Dr.Sittichok Punpitak

คุณวุฒิการศึกษา

คอมพิวเตอร์ศึกษา (ปร.ด.) คอมพิวเตอร์ศึกษา

วิศวกรรมเครือข่าย (วท.ม.) วิศวกรรมเครือข่าย

วิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.) วิศวกรรมเครื่องกล

อาจารย์ ดร.พุทธชาติ อิ่มใจ
04 3725 439

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.พุทธชาติ อิ่มใจ
Dr.Puttachat Imjai

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การประมง

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) การประมง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) การประมง

อาจารย์ วีรเดช โขนสันเทียะ
09 3350 6824

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ วีรเดช โขนสันเทียะ
Weeradej Khonsuntia

คุณวุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) ชีวเคมี

อาจารย์ ธานินทร์ สิงกันยา
08 6228 5493

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ธานินทร์ สิงกันยา
Thanin Singkanya

คุณวุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) สรีรวิทยาทางสัตว์

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

อาจารย์ ดร.กชพร ไวสู้ศึก
09 1061 2096

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.กชพร ไวสู้ศึก
DR.KOTCHAPHON VAISUSUK

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์ สุอารีย์ นครพันธุ์
08 0166 4355

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ สุอารีย์ นครพันธุ์
Suaree Nakhonpan

คุณวุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) พืชศาสตร์

อาจารย์ ดร.อุดร จิตจักร
08 5485 3885

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.อุดร จิตจักร
Dr.Udon Jitjuk

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) คอมพิวเตอร์ศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สัตวศาสตร์

อาจารย์ ธนิษฐ์นันท์ บุญศรีชนะ
08 6581 4231

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ธนิษฐ์นันท์ บุญศรีชนะ
Thanitnan Boonsrichana

คุณวุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) อาหารและโภชนาการ

อาจารย์ อรรควุธ แก้วสีขาว
08 4172 5282

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ อรรควุธ แก้วสีขาว
Auckawut Kaewseekao

คุณวุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณทิต (วท.ม) ระบบสารสนเทศปริภูมิทางวิศกรรม

วิทยาศาสตรบัณทิต (วท.บ) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อาจารย์ มหินทร โพธิวรรณ์
08 6233 5333

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ มหินทร โพธิวรรณ์
Mahinthorn Pothiwan

คุณวุฒิการศึกษา

Master of Science (M.Sc.) Supply Chain and Logistics Management

Bachelor of Science (B.Sc. (Honours)) Management with marketing

อาจารย์ ดร.วุฒิศักดิ์ คุณุ
08 4000 0000

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.วุฒิศักดิ์ คุณุ
Dr.Wuttisak Kunu

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สหวิทยาการสัตวแพทย์

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) เทคโนโลยีชีวภาพ

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) ชีววิทยา