เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

ข้อมูลอาจารย์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

เลือกรายการที่ต้องการแสดงข้อมูล

avatar
08 0660 7068

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ศาสตราจารย์ จักรพงษ์ ชารีพร
Prof. JAKKAPONG CHREEPORN

คุณวุฒิการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์
08 9943 8007

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์
Asst. Prof. POTSIRIN LIMPINAN

คุณวุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) สื่อนฤมิต

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศ

avatar
08 2130 9923

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ กิตติพงษ์ ไชยสิด
Kittiphong Chaisid

คุณวุฒิการศึกษา

avatar
08 1262 6828

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ อภิดา รุณวาทย์
Apida Runvat

คุณวุฒิการศึกษา

avatar
09 3328 9403

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ นฤมล สธนเสาวภาคย์
Narumol Satanasaowapak

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์ ดร.ณพรรธนนท์ ทองปาน
08 3879 6698

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.ณพรรธนนท์ ทองปาน
Dr.์Naphattanon Thongpan

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัญชาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) เทคโนโลยีสารสนเทศ

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) คอมพิวเตอร์ศึกษา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อาจารย์ วินัย โกหลำ
08 1749 2153

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ วินัย โกหลำ
Winai Kolam

คุณวุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

อาจารย์ กีรติ ทองเนตร
09 9942 6936

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ กีรติ ทองเนตร
Keerati Tongnate

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) บริหารธุรกิจ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ ดร.เดือนเพ็ญ ภานุรักษ์
09 8595 3645

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.เดือนเพ็ญ ภานุรักษ์
Dr.DUENPEN PANURUG

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) เทคโนโลยีสารสนเทศ

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) คอมพิวเตอร์ศึกษา

ครุศาสตบัณฑิต (ค.บ.) คอมพิวเตอร์ศึกษา

อนุปริญญา (อ.วท.) คอมพิวเตอร์

อาจารย์ ดร.ธวัชชัย สหพงษ์
08 8563 9336

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ดร.ธวัชชัย สหพงษ์
Dr.Thawatchai Sahapong

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) คอมพิวเตอร์ศึกษา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) เทคโนโลยีการศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สารสนเทศศาสตร์

อาจารย์ ธเนศ ยืนสุข
09 5215 5656

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ ธเนศ ยืนสุข
Thanet Yuensuk

คุณวุฒิการศึกษา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) คอมพิวเตอร์ศึกษา