เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน

คณะครุศาสตร์
FACULTY OF EDUCATION

อาจารย์ วุฒิพงศ์ รารัตน์

อาจารย์ วุฒิพงศ์ รารัตน์

Woottipong Rarat

ประวัติการศึกษา / วุฒิการศึกษา

การศึกษาระดับ ปริญญาโท

หลักสูตร

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

วิชาเอก/สาขา

วิทยาศาสตร์ศึกษา (แผนวิชาชีพครู)

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (2561)

การศึกษาระดับ ปริญญาตรี

หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

วิชาเอก/สาขา

เคมี

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2557)

งานวิจัยและความเชี่ยวชาญ

 • การศึกษาตัวแทนความคิด เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

  คณะผู้วิจัย

  วุฒิพงศ์ รารัตน์ พรรณวิไล ดอกไม้ และเนตรชนก จันทร์สว่าง

  ชื่อวารสาร / หัวข้อการประชุม / สัมมนา

  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

  ตีพิมพ์   ก.ย. 2561 - ธ.ค. 2561    ฉบับที่   3    ปีที่   12    หน้า   313-326

  ประเภทงานวิจัย ระดับการเผยแพร่ เสนอ PROCEEDING
  ด้านการศึกษา (Education) TCI1 บทความวิจัย มี

  เพิ่มข้อมูล 19 ตุลาคม 2565 เวลา 16:51

 • Woottipong Rarat (2017). Instructional Designing Activities in cording to Constructivism for Encouraging Students Multiple Representations of their Critical Thinking Skills to their Learning Outcomes on Chemical Bond of Students at the 10th Grade Level.

  คณะผู้วิจัย

  วุฒิพงศ์ รารัตน์

  ชื่อวารสาร / หัวข้อการประชุม / สัมมนา

  The 5th International of Science Educators and Teacher. Phuket.

  ตีพิมพ์   พ.ค. 2561 - พ.ค. 2561    ฉบับที่   -    ปีที่   -    หน้า   -

  ประเภทงานวิจัย ระดับการเผยแพร่ เสนอ PROCEEDING
  ด้านการศึกษา (Education) นานาชาติ Oral มี

  เพิ่มข้อมูล 19 ตุลาคม 2565 เวลา 16:55

 • กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ต่อการส่งเสริมการแสดงออกของตัวแทนความคิด การคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  คณะผู้วิจัย

  วุฒิพงศ์ รารัตน์ พรรณวิไล ดอกไม้ และเนตรชนก จันทร์สว่าง

  ชื่อวารสาร / หัวข้อการประชุม / สัมมนา

  การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3

  ตีพิมพ์   ธ.ค. 2560 - ธ.ค. 2560    ฉบับที่   -    ปีที่   -    หน้า   15

  ประเภทงานวิจัย ระดับการเผยแพร่ เสนอ PROCEEDING
  ด้านการศึกษา (Education) วารสารประชุมวิชาการ Oral มี

  เพิ่มข้อมูล 19 ตุลาคม 2565 เวลา 16:53

 • กิจกรรมสะเต็มศึกษา

  สามารถถ่ายทอดระดับองค์กรหรือสถาบัน

  ความเชี่ยวชาญด้านวิทยากรจัดอบรม

  -

  เพิ่มข้อมูล 19 ตุลาคม 2565 เวลา 17:02

 • วิทยาศาสตร์พลังสิบ

  สามารถถ่ายทอดระดับองค์กรหรือสถาบัน

  ความเชี่ยวชาญด้านวิทยากรจัดอบรม

  -

  เพิ่มข้อมูล 19 ตุลาคม 2565 เวลา 17:02

บทความวิจัย
 • การศึกษาตัวแทนความคิด เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 12(3): 313-325.


  รายละเอียด

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวแทนความคิด เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มที่ศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ จำนวน 14 แผน รวม 20 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดตัวแทนความคิด และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนสามารถแสดงออกความเข้าใจผ่านตัวแทนความคิดได้ในระดับที่ 5 หรือระดับการสะท้อนถึงการใช้รูปแบบของตัวแทนความคิด ได้แก่ สมบัติและปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิกมีจำนวนร้อยละของนักเรียนสูงสุด รองลงมาคือ การเขียนสูตรและการเรียกชื่อสารประกอบไออนิก และพลังงานกับการเกิดสารประกอบไอออนิกมีจำนวนร้อยละของนักเรียนต่ำสุด นอกจากนี้ยังพบว่า การเกิดพันธะโคเวเลนต์ และความยาวและพลังงานพันธะ นักเรียนสามารถแสดงออกความเข้าใจผ่านตัวแทนความคิดได้ในระดับที่ 2

  เพิ่มข้อมูล 19 ตุลาคม 2565 เวลา 16:34

 • กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ต่อการส่งเสริมการแสดงออกของ ตัวแทนความคิด การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3 (น. 15). มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.


  รายละเอียด

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาตัวแทนความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) เพื่อศึกษาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์กับเกณฑ์ร้อยละ 75 และ 4) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร จำนวน 34 คน จากวิธีการเลือกแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ แบบทดสอบวัดตัวแทนความคิด แบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้ One Sample t-test สหสัมพันธ์อย่างง่าย และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนส่วนใหญ่สามารถแสดงออกความเข้าใจผ่านตัวแทนความคิดได้ถึงระดับที่ 5 2) การคิดอย่างมีวิจารณญาณมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 27.03 คิดเป็นร้อยละ 79.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.78 3) คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  เพิ่มข้อมูล 19 ตุลาคม 2565 เวลา 16:35

 • Instructional Designing Activities in cording to Constructivism for Encouraging Students Multiple Representations of their Critical Thinking Skills to their Learning Outcomes on Chemical Bond of Students at the 10th Grade Level

  The 5th International of Science Educators and Teacher. Phuket


  รายละเอียด

  -

  เพิ่มข้อมูล 19 ตุลาคม 2565 เวลา 16:40

 • Influence of Fluid Flow Behaviour on Heat Transfer of an Experimental-Scale Double Pipe Heat Exchanger.

  The 12 th Science and Technology Conference at Faculty of Science Chemistry. Chiang Mai : Maejo University.


  รายละเอียด

  This research, the experimental-scale double pipe heat exchanger was designed and established. Thirty millimetres in diameter of copper pipe and sixty millimetres in diameter of 304-stainless steel pipe were used for inner- and outer-pipes, respectively. The length of both pipes was two metres. Hot water (40, 50 and 60 oC) and cold water at room temperature were used for heat transferring fluids. The time to steady state, the influence of fluid flow behaviour and the effect of hot water temperature on the overall heat transfer coefficient were study. The result shown, the times to steady state were 8, 10 and 12 minutes for 40, 50 and 60 of hot water, respectively. Fluid flow rate give the directly proportional to the Reynolds number. The overall heat transfer coefficient was increase with fluid flow behaviour; lamellar, transition and turbulent, respectively. Furthermore, the increasing of hot water temperature made the direct proportional effect to the overall heat transfer coefficient.

  เพิ่มข้อมูล 19 ตุลาคม 2565 เวลา 16:42