เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน

คณะครุศาสตร์
FACULTY OF EDUCATION

อาจารย์ ดร.เจนจิรา ปุยวงค์

อาจารย์ ดร.เจนจิรา ปุยวงค์

Dr.Jenjira Puiwong

ประวัติการศึกษา / วุฒิการศึกษา

การศึกษาระดับ ปริญญาเอก

หลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

วิชาเอก/สาขา

คณิตศาสตร์

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2564)

การศึกษาระดับ ปริญญาโท

หลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

วิชาเอก/สาขา

คณิตศาสตร์

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2560)

การศึกษาระดับ ปริญญาตรี

หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

วิชาเอก/สาขา

คณิตศาสตร์

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2557)

งานวิจัยและความเชี่ยวชาญ