เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน

คณะครุศาสตร์
FACULTY OF EDUCATION

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชวาลย์ ลิ้มรัชตะกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชวาลย์ ลิ้มรัชตะกุล

Asst. Prof. Chatchawan Limruchatakul

ประวัติการศึกษา / วุฒิการศึกษา

การศึกษาระดับ ปริญญาโท

หลักสูตร

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม)

วิชาเอก/สาขา

การศึกษาปฐมวัย

สถาบันการศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554)

การศึกษาระดับ ปริญญาตรี

หลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1))

วิชาเอก/สาขา

การศึกษาปฐมวัย

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2552)

งานวิจัยและความเชี่ยวชาญ

 • GLOBAL CITIZENSHIP EDUCATION IN THAI HIGHER EDUCATION: A COMPARATIVE STUDY AND GUIDELINES FOR TERTIARY-LEVEL STUDENTS

  คณะผู้วิจัย

  Patcharee Chuntong, Rungkaew Phumpho, Chatchawan Limruchatakul, Chutima Chavasint, Chonthipan insawang, Krittika Maneetat, Sornnate Areesophonpichet

  ชื่อวารสาร / หัวข้อการประชุม / สัมมนา

  วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  ตีพิมพ์   มี.ค. 2566 - พ.ย. 2566    ฉบับที่   14    ปีที่   1    หน้า   อยู่ในระหว่างดำเนินการตีพิมพ์

  ประเภทงานวิจัย ระดับการเผยแพร่ เสนอ PROCEEDING
  ด้านการศึกษา (Education) TCI1 บทความวิจัย มี

  เพิ่มข้อมูล 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 00:11

 • The home-based learning management integration with flipped classroom [online] to develop foundational Mathematics skills for early childhood in coronavirus pandemic

  คณะผู้วิจัย

  Chatchawan Limruchatakul, Pimwipha Boobphasuk

  ชื่อวารสาร / หัวข้อการประชุม / สัมมนา

  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม https://so09.tci-thaijo.org/index.php/JOEMSU/article/view/942

  ตีพิมพ์   มิ.ย. 2554 - มี.ค. 2555    ฉบับที่   16    ปีที่   4    หน้า   22-34

  ประเภทงานวิจัย ระดับการเผยแพร่ เสนอ PROCEEDING
  ด้านการศึกษา (Education) TCI2 บทความวิจัย มี

  เพิ่มข้อมูล 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 00:05

 • การประกวด เริงเล่นเต้น Dancer ระดับปฐมวัย

  สามารถถ่ายทอดระดับประเทศ

  ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและสร้างสรรค์เชิงวิชาการด้านศิลปะ การร้อง เล่น เต้น และการละคร

  กรรมการตัดสิน ในการประกวด เริงเล่นเต้น Dancer ระดับปฐมวัย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ณ บึงพลาญชัย จ.ร้อยเอ็ด: Opportunity Learning 10 สิงหาคม 2562 และ กรรมการตัดสิน ในการประกวดวาดภาพระบายสีระดับปฐมวัย2565 ครั้งที่ 28 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ ทั้งสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ในมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ

  เพิ่มข้อมูล 29 กันยายน 2565 เวลา 23:33

 • กีฬาวอลเลย์บอลในร่ม

  สามารถถ่ายทอดระดับองค์กรหรือสถาบัน

  ความเชี่ยวชาญด้านการโค้ชและการฝึกซ้อมกีฬาวอลเลย์บอลในร่ม (Coaching & Training in Volleyball)

  I am coach & trainner in volleyball at the national level. I have been coaching on men's volleyball team to the winner at the 3rd times (2015-2017) and women's vooleyball team both 1st runner up - 2nd runner up in year 2014-2018.

  เพิ่มข้อมูล 29 กันยายน 2565 เวลา 23:40

 • การออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย-ประถมศึกษา และสังคมศึกษา

  สามารถถ่ายทอดระดับองค์กรหรือสถาบัน

  ความเชี่ยวชาญด้านการผลิตและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย

  วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย-ประถมศึกษา แก่นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาประถมศึกษา และสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

  เพิ่มข้อมูล 29 กันยายน 2565 เวลา 23:44

ประสบการณ์บริหาร

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง คณะหรือหน่วยงาน งานที่รับผิดชอบ
2562 - 2564 ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 1. ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
2. ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์
2558 - 2560 ผู้ช่วยเลขานุการ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ฝ่ายวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ช่วยเลขานุการ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ฝ่ายวิชาการ)
บทความวิจัย
 • ความพึงพอใจในการเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีผลต่อการพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

  วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


  รายละเอียด

  ชัชวาลย์ ลิ้มรัชตะกุล, ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว และราตรี สุภาเฮือง. (2558). ความพึงพอใจในการเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีผลต่อการพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
  ปฐมวัยของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. (TCI ฐาน 1 ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม) (แหล่งทุน : งบประมาณ
  แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2557)

  เพิ่มข้อมูล 29 กันยายน 2565 เวลา 22:45

 • Developing an I-san Traditional Food Consumption Model for Early Childhood (Primary presentator)

  World Organisation for Early Childhood Education (OMEP)


  รายละเอียด

  Chatchawan, L. (Primary Presentation) with Thasanee, N., Prasopsuk, R., Suchada, W., Wanrintip, S., and Bongkotrat, S. (2017). Developing an I-san Traditional Food
  Consumption Model for Early Childhood. 69th OMEP assembly and congress journey, Korea: Seoul. (International Journal of Early Childhood (IJEC) is published by the
  World Organisation for Early Childhood Education. Volume 1 / 1969 - Volume 50 / 2018).

  เพิ่มข้อมูล 29 กันยายน 2565 เวลา 22:47

 • GLOBAL CITIZENSHIP EDUCATION IN THAI HIGHER EDUCATION: A COMPARATIVE STUDY AND GUIDELINES FOR TERTIARY-LEVEL STUDENTS

  อยู่ในระหว่างการดำเนินการตีพิมพ์


  รายละเอียด

  Patcharee Chuntong, Rungkaew Phumpho, Chatchawan Limruchatakul, Chutima Chavasint, Chonthipan insawang, Krittika Maneetat, Sornnate Areesophonpichet

  เพิ่มข้อมูล 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 00:00

เอกสารวิชาการ
 • การศึกษาปฐมวัยของญี่ปุ่น: จากเมล็ด พันธุ์สู่ต้นไม้ที่งอกงาม (การถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น)

  สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, จังหวัดมหาสารคาม


  รายละเอียด

  ชัชวาลย์ ลิ้มรัชตะกุล และบงกชรัตน์ ศุภเกษร. (2560). การศึกษาปฐมวัยของญี่ปุ่น: จากเมล็ดพันธุ์สู่ต้นไม้ที่งอกงาม (การถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น) ในโครงการทัศนศึกษา
  ปรับ เปลี่ยน ทางด้านการจัดการศึกษาในระดับอนุบาล ณ เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น โดยใช้ทุนสนับสนุนจาก โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

  เพิ่มข้อมูล 29 กันยายน 2565 เวลา 22:42

ตำรา
 • การศึกษาปฐมวัย (Earlt Childhood Education)

  มิ๊กก๊อปปี้, ขอนแก่น.


  รายละเอียด

  ชัชวาลย์ ลิ้มรัชตะกุล. (2561). การศึกษาปฐมวัย (พิมพ์ครั้งที่ 5). มิ๊กก๊อปปี้

  เพิ่มข้อมูล 29 กันยายน 2565 เวลา 22:39

ผลงานวิจัย
 • การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม: โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model).

  วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


  รายละเอียด

  วิลาวัลย์ คัดทะจันทร์, อัจฉริยา พรมท้าว, ธนวุฒิ คำประเทือง และชัชวาลย์ ลิ้มรัชตะกุล. (2557). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย คณะครุ
  ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม: โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model). มหาสารคาม: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. (แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ
  2557). (TCI ฐาน 1 ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม)

  เพิ่มข้อมูล 29 กันยายน 2565 เวลา 22:44

 • ผลของการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างทักษะคณิตศาสตร์โดยการใช้ชุดกิจกรรมเสริม ทักษะทางคณิตศาสตร์ตามมาตรฐานของสภาครูคณิตศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็ก ปฐมวัยชั้นอนุบาล ปีที่ 2

  ฝ่ายพัฒนานักศึกษาบริการวิชาการ และวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


  รายละเอียด

  ชัชวาลย์ ลิ้มรัชตะกุล. (2562). ผลของการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างทักษะคณิตศาสตร์โดยการใช้ชุดกิจกรรมเสริม ทักษะทางคณิตศาสตร์ตามมาตรฐานของสภาครูคณิตศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็ก
  ปฐมวัยชั้นอนุบาล ปีที่ 2 (รายงานการวิจัย). แหล่งเงินทุน: งบประมาณสนับสนุนจากฝ่ายพัฒนานักศึกษาบริการวิชาการ และวิจัย: โครงการส่งเสริมบุคลากรพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อการเผยแพร่จำนวนงบประมาณ 5,000 บาท.

  เพิ่มข้อมูล 29 กันยายน 2565 เวลา 22:49

 • การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบผังกราฟิกอย่างง่ายเพื่อพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานของเด็กปฐมวัย

  ฝ่ายพัฒนานักศึกษาบริการวิชาการ และวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


  รายละเอียด

  ชัชวาลย์ ลิ้มรัชตะกุล. (2563). การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบผังกราฟิกอย่างง่ายเพื่อพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานของเด็กปฐมวัย (รายงานการวิจัย). แหล่งเงินทุน: งบประมาณสนับสนุนจากฝ่ายพัฒนานักศึกษา บริการวิชาการ และวิจัย: โครงการส่งเสริมบุคลากรพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อการเผยแพร่ (จำนวนงบประมาณ 10,000 บาท).

  เพิ่มข้อมูล 29 กันยายน 2565 เวลา 22:49

 • การจัดการเรียนรู้โดยใช้บ้านเป็นฐานบูรณาการกับการสอนในรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน (ออนไลน์) เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยใน สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

  ฝ่ายพัฒนานักศึกษาบริการวิชาการ และวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


  รายละเอียด

  ชัชวาลย์ ลิ้มรัชตะกุล. (2564). การจัดการเรียนรู้โดยใช้บ้านเป็นฐานบูรณาการกับการสอนในรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน (ออนไลน์) เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยใน
  สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (รายงานการวิจัย). แหล่งเงินทุน: งบประมาณสนับสนุนจากฝ่ายพัฒนานักศึกษา บริการวิชาการ และวิจัย: โครงการส่งเสริมบุคลากรพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อการเผยแพร่จำนวน (งบประมาณ 5,000 บาท).

  เพิ่มข้อมูล 29 กันยายน 2565 เวลา 22:50

ตำรา/เอกสารประกอบการสอน
 • เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย (Sciences for Young Children)

  สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, จังหวัดมหาสารคาม


  รายละเอียด

  ชัชวาลย์ ลิ้มรัชตะกุล. (2561). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

  เพิ่มข้อมูล 29 กันยายน 2565 เวลา 22:42

 • English phonetics hand book (7th ed.).

  Mic Copy Corp., Khon Kaen.


  รายละเอียด

  Chatchawan, L. (2021). English phonetics hand book (7th ed.). Mic Copy Corp.

  เพิ่มข้อมูล 29 กันยายน 2565 เวลา 22:43