เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน

คณะครุศาสตร์
FACULTY OF EDUCATION

อาจารย์ นัชชา อู่เงิน

อาจารย์ นัชชา อู่เงิน

Nutcha Uoongoen

ประวัติการศึกษา / วุฒิการศึกษา

การศึกษาระดับ ปริญญาโท

หลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

วิชาเอก/สาขา

ประวัติศาสตร์

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2558)

การศึกษาระดับ ปริญญาตรี

หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

วิชาเอก/สาขา

ประวัติศาสตร์

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2553)

งานวิจัยและความเชี่ยวชาญ

 • การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้แหล่งเรียนรู้ ทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

  คณะผู้วิจัย

  นัชชา อู่เงิน / อมรรัตน์ ช่อประพันธ์ / อรวรรณ เจริญรัตน์ / มัณณธูร จารุโณปถัมภ์ / เจษฎากรณ์ รันศรี

  ชื่อวารสาร / หัวข้อการประชุม / สัมมนา

  วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ตีพิมพ์   ต.ค. 2566 - ธ.ค. 2566    ฉบับที่   4    ปีที่   13    หน้า   310-321

  ประเภทงานวิจัย ระดับการเผยแพร่ เสนอ PROCEEDING
  ด้านการศึกษา (Education) TCI2 บทความวิจัย มี

  เพิ่มข้อมูล 26 ธันวาคม 2566 เวลา 18:32

 • สภาพการปกครองของรัฐสยามในดินแดนอีสานและลาว จากทัศนะของนักสำรวจชาวฝรั่งเศส ในพุทธศตวรรษที่ 25

  คณะผู้วิจัย

  นัชชา อู่เงิน / เจษฎากรณ์ รันศรี

  ชื่อวารสาร / หัวข้อการประชุม / สัมมนา

  วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

  ตีพิมพ์   ม.ค. 2562 - มิ.ย. 2562    ฉบับที่   1(30)    ปีที่   16    หน้า   13-21

  ประเภทงานวิจัย ระดับการเผยแพร่ เสนอ PROCEEDING
  ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences) TCI1 บทความวิชาการ มี

  เพิ่มข้อมูล 26 ธันวาคม 2566 เวลา 18:34

 • บันทึกการเดินทางสำรวจในลาวของชาวต่างชาติที่เข้ามาสำรวจในดินแดนอีสานและลาวในพุทธศตวรรษที่ 25

  สามารถถ่ายทอดระดับองค์กรหรือสถาบัน

  ความเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศึกษา

  บรรยายพิเศษ

  เพิ่มข้อมูล 26 ธันวาคม 2566 เวลา 18:04

 • ♦️ครูสังคมศึกษากับการออกแบบการเรียนรู้กล่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์แผนใหม่ตามเกณฑ์ สพฐ : การเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติ Patriotism) และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning♦️

  สามารถถ่ายทอดระดับองค์กรหรือสถาบัน

  ความเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศึกษา

  อบรมเชิงปฏิบัติการ

  เพิ่มข้อมูล 26 ธันวาคม 2566 เวลา 18:11

ประสบการณ์บริหาร

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง คณะหรือหน่วยงาน งานที่รับผิดชอบ
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ วางแผนการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกำหนด
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการที่ปรึกษาชุมนุมสังคมเพื่อสังคม สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ส่งเสริม อำนวย และให้คำปรึกษาชุมนุมสังคมเพื่อสังคม
2565 - ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารงานของคณะครุศาสตร์ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2564 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล (วารสารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกบทความในวารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล เป็นบทความวิจัยและบทความวิชาการ โดยเนื้อหาของบทความมีส่วนเกี่ยวข้องกับความหลากหลายในพื้นถิ่นลุ่มน้ำโขง ชี มูล ในประเด็นต่างๆ
การฝึกอบรม
 • ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2564

  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ


  รายละเอียด

  ผ่านการฝึกอบรมฯ และนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเข้าร่วมแลกเปลี่ยนในการฝึกอบรมฯ ครั้งที่ 2 (4 ภูมิภาค กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม)

  เพิ่มข้อมูล 26 ธันวาคม 2566 เวลา 18:05

บทความวิชาการ
 • สภาพการปกครองของรัฐสยามในดินแดนอีสานและลาว จากทัศนะของนักสำรวจชาวฝรั่งเศส ในพุทธศตวรรษที่ 25

  วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (30) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562


  รายละเอียด

  “สภาพการปกครองของรัฐสยามในดินแดนอีสานและลาว” จากทัศนะของนักสำรวจชาวฝรั่งเศสในพุทธศตวรรษที่ 25

  นัชชา อู่เงิน, เจษฎากรณ์ รันศรี

  เพิ่มข้อมูล 8 มิถุนายน 2566 เวลา 15:14

บทความวิจัย
 • อีสานและลาวในทัศนะของนักสำรวจชาวฝรั่งเศสจากรายงานการสำรวจในพุทธศตวรรษที่ 25 (พุทธศักราช 2401-พุทธศักราช 2446)

  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559


  รายละเอียด

  นัชชา อู่เงิน, ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ, อภิราดี จันทร์แสง

  เพิ่มข้อมูล 8 มิถุนายน 2566 เวลา 15:22

 • การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้แหล่งเรียนรู้ ทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


  รายละเอียด

  บทความวิจัย

  เพิ่มข้อมูล 26 ธันวาคม 2566 เวลา 18:27

วิทยากร
 • โครงการสัมมนาวิชาการ "พินิจสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม วรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านบันทึกการเดินทางในลาวของเอเจียน แอมอนิเย"

  อาคาร 19 ห้อง 19213 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


  รายละเอียด

  วิทยากรบรรยายพิเศษ "พินิจสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม วรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านบันทึกการเดินทางในลาวของเอเจียน แอมอนิเย"

  เพิ่มข้อมูล 8 มิถุนายน 2566 เวลา 12:55

 • บันทึกการเดินทางสำรวจในลาวของชาวต่างชาติ : อีสานและลาวในทัศนะของนักสำรวจชาวฝรั่งเศสจากรายงานการสำรวจในพุทธศตวรรษที่ 25 (พุทธศักราช 2401-พุทธศักราช 2446)

  ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


  รายละเอียด

  บรรยายพิเศษ แก่นิสิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในรายวิชา 01042114 ประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง

  เพิ่มข้อมูล 8 มิถุนายน 2566 เวลา 13:00

 • จัดโครงการ “สำนึกรักบ้านเกิด”

  ห้องประชุมพระธาตุนาดูน อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


  รายละเอียด

  สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิทางอีศาน จัดโครงการ “สำนึกรักบ้านเกิด” โดยให้นิสิตและนักศึกษาของ #มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ #มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ในระดับปริญญาตรี เขียนความเรียง หรือ กวีนิพนธ์ เพื่อรับทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท
  ในประเด็น “สำนึกรักบ้านเกิด”

  1. รศ.ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  2. รศ.ธีรชัย บุญมาธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  3. ผศ.ดร.สุทัศนฺ วงษ์กระบากถาวร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  4. อ.นัชชา อู่เงิน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  ผู้ประสานงาน : ปรีชญา ข้าวบ่อ

  เพิ่มข้อมูล 8 มิถุนายน 2566 เวลา 15:26

ผลงานวิจัย
 • รายงานการวิจัย ท้องถิ่นอีสานจากทัศนะของนักสำรวจชาวฝรั่งเศสในพุทธศตวรรษที่ 25

  งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2560


  รายละเอียด

  ค้นคว้าเรื่องราวสภาพท้องถิ่นอีสานจากรายงานการสำรวจของกลุ่มนักสำรวจที่เข้ามาสำรวจดินแดนอีสานในช่วง พ.ศ. 2401-พ.ศ. 2446

  เพิ่มข้อมูล 8 มิถุนายน 2566 เวลา 15:28