เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน

คณะครุศาสตร์
FACULTY OF EDUCATION

อาจารย์ สุภาษา ภูพันนา

อาจารย์ สุภาษา ภูพันนา

SUPHASA PHUPUNNA

ประวัติการศึกษา / วุฒิการศึกษา

การศึกษาระดับ ปริญญาโท

หลักสูตร

Master of Arts (M.A.)

วิชาเอก/สาขา

Literature Linguistics and Applied Linguistics

สถาบันการศึกษา

Guangxi University for Nationality (2558)

การศึกษาระดับ ปริญญาตรี

หลักสูตร

ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.)

วิชาเอก/สาขา

ภาษาจีน

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2555)

งานวิจัยและความเชี่ยวชาญ

 • Creative the Electronic Media Instructional Innovative Management Approach for Developing Chinese Vocabulary Memorization Skills of Educated Students in the Chinese Language

  คณะผู้วิจัย

  Suphasa Phupunna

  ชื่อวารสาร / หัวข้อการประชุม / สัมมนา

  Journal of Education and Learning

  ตีพิมพ์   ส.ค. 2566 - ต.ค. 2566    ฉบับที่   6    ปีที่   12    หน้า   132-137

  ประเภทงานวิจัย ระดับการเผยแพร่ เสนอ PROCEEDING
  ด้านการศึกษา (Education) นานาชาติ บทความวิจัย ไม่มี

  เพิ่มข้อมูล 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:55

 • โครงการอบรมเตรียมสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK เพื่อก้าวสู่การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ

  สามารถถ่ายทอดระดับองค์กรหรือสถาบัน

  ความเชี่ยวชาญด้านภาษาจีน/การสอนภาษาจีน

  วิทยากร

  เพิ่มข้อมูล 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:13

 • โครงการฝึกอบรมการฟังและการพูดภาษาจีนสำหรับการท่องเที่ยวเชิงท้องถิ่น

  สามารถถ่ายทอดระดับองค์กรหรือสถาบัน

  ความเชี่ยวชาญด้านภาษาจีน/การสอนภาษาจีน

  วิทยากร

  เพิ่มข้อมูล 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:14

 • โครงการอบรมบุคลิกภาพกับการเป็นครูจีนและการเตรียมพร้อม แนวข้อสอบHSK

  สามารถถ่ายทอดระดับองค์กรหรือสถาบัน

  ความเชี่ยวชาญด้านภาษาจีน/การสอนภาษาจีน

  วิทยากร

  เพิ่มข้อมูล 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:15

บทความวิจัย
 • ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมเคอฮูด(kahoot)ที่มีต่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

  วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


  รายละเอียด

  วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 16 ฉบับที่ 1(30) มกราคม-มิถุนายน : หน้า 383-394.
  (TCI ฐาน 1)

  เพิ่มข้อมูล 2 ตุลาคม 2565 เวลา 14:03

 • การศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

  วารสารมหาวิทยาลัยร้อยเอ็ด


  รายละเอียด

  วารสารมหาวิทยาลัยร้อยเอ็ด ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน : หน้า 110-120. (TCI ฐาน 2)

  เพิ่มข้อมูล 2 ตุลาคม 2565 เวลา 14:04

 • การพัฒนาการออกเสียงพินอินในภาษาจีน โดยใช้แอปพลิเคชัน Chinese Pinyin Game ของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประเทศไทย

  วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


  รายละเอียด

  วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม : หน้า 383-394. (TCI ฐาน 2)

  เพิ่มข้อมูล 2 ตุลาคม 2565 เวลา 14:04

วิทยากร
 • โครงการอบรมฝึกทักษะสอบวัดระดับภาษาจีน HSK

  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


  รายละเอียด

  วิทยากรอบรมฝึกทักษะสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 5 ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน

  เพิ่มข้อมูล 2 ตุลาคม 2565 เวลา 14:06

 • โครงการฝึกอบรมการฟังและการพูดภาษาจีนสำหรับการท่องเที่ยวเชิงท้องถิ่น

  กาฬสินธุ์


  รายละเอียด

  วิทยากรโครงการฝึกอบรมการฟังและการพูดภาษาจีนสำหรับการท่องเที่ยวเชิงท้องถิ่น

  เพิ่มข้อมูล 2 ตุลาคม 2565 เวลา 14:06

 • โครงการอบรมเตรียมสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK เพื่อก้าวสู่การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ

  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


  รายละเอียด

  วิทยากรอบรมโครงการอบรมเตรียมสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK เพื่อก้าวสู่การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาสาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

  เพิ่มข้อมูล 2 ตุลาคม 2565 เวลา 14:08

 • โครงการอบรมการสื่อสารภาษาจีนพื้นฐานสำหรับบุคลากรศาลจังหวัดมหาสารคาม

  ศาลจังหวัดมหาสารคาม


  รายละเอียด

  วิทยากรอบรมโครงการอบรมการสื่อสารภาษาจีนพื้นฐานสำหรับบุคลากรศาลจังหวัดมหาสารคาม

  เพิ่มข้อมูล 2 ตุลาคม 2565 เวลา 14:09

ผลงานวิจัย
 • การสร้างแอพพลิเคชั่นนำเที่ยวเพื่อยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ


  รายละเอียด

  ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเรื่อ การสร้างแอพพลิเคชั่นนำเที่ยวเพื่อยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 490,000 บาท

  เพิ่มข้อมูล 2 ตุลาคม 2565 เวลา 14:44

 • หลักสูตรฝึกอบรมการสื่อสารภาษาจีนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมเมืองรอง

  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ


  รายละเอียด

  ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยเรื่อง หลักสูตรฝึกอบรมการสื่อสารภาษาจีนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมเมืองรอง ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 100,000 บาท

  เพิ่มข้อมูล 2 ตุลาคม 2565 เวลา 14:44