เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน

คณะครุศาสตร์
FACULTY OF EDUCATION

อาจารย์ ชนากานต์ ขำดำรงเกียรติ

อาจารย์ ชนากานต์ ขำดำรงเกียรติ

Chanakan Khumdumrongkiet

ประวัติการศึกษา / วุฒิการศึกษา

การศึกษาระดับ ปริญญาโท

หลักสูตร

(M.A.)

วิชาเอก/สาขา

Teaching Chinese to Speakers of Other Language

สถาบันการศึกษา

Beijing Language and Culture University (2560)

การศึกษาระดับ ปริญญาโท

หลักสูตร

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

วิชาเอก/สาขา

หลักสูตรและการเรียนการสอน

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (2564)

การศึกษาระดับ ปริญญาตรี

หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

วิชาเอก/สาขา

จีนศึกษา

สถาบันการศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2558)

งานวิจัยและความเชี่ยวชาญ