เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน

คณะครุศาสตร์
FACULTY OF EDUCATION

อาจารย์ เจษฎากรณ์ รันศรี

อาจารย์ เจษฎากรณ์ รันศรี

Jesadakorn Ransri

ประวัติการศึกษา / วุฒิการศึกษา

การศึกษาระดับ ปริญญาโท

หลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม. )

วิชาเอก/สาขา

นโยบายสาธารณะ

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2560)

การศึกษาระดับ ปริญญาตรี

หลักสูตร

รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ. )

วิชาเอก/สาขา

การเมืองการปกครอง

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2552)

งานวิจัยและความเชี่ยวชาญ