เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน

คณะครุศาสตร์
FACULTY OF EDUCATION

อาจารย์ ปวีณาการณ์ พลหาญ

อาจารย์ ปวีณาการณ์ พลหาญ

Paweenakarn Phonhan

ประวัติการศึกษา / วุฒิการศึกษา

การศึกษาระดับ ปริญญาโท

หลักสูตร

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม)

วิชาเอก/สาขา

การสอนภาษาอังกฤษ

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2558)

การศึกษาระดับ ปริญญาตรี

หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

วิชาเอก/สาขา

ภาษาอังกฤษ

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งานวิจัยและความเชี่ยวชาญ