เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน

คณะครุศาสตร์
FACULTY OF EDUCATION

อาจารย์ เกรียงศักดิ์ เกียรติสงคราม

อาจารย์ เกรียงศักดิ์ เกียรติสงคราม

Kriangsak Keattisongkram

ประวัติการศึกษา / วุฒิการศึกษา

การศึกษาระดับ ปริญญาโท

หลักสูตร

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)

วิชาเอก/สาขา

พลศึกษา

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2551)

การศึกษาระดับ ปริญญาตรี

หลักสูตร

วิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.)

วิชาเอก/สาขา

การฝึกและการจัดการกีฬา

สถาบันการศึกษา

วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอ่างทอง (2546)

งานวิจัยและความเชี่ยวชาญ