เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน

คณะครุศาสตร์
FACULTY OF EDUCATION

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาดา หวังสิทธิเดช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาดา หวังสิทธิเดช

Asst. Prof. Suchada Wangsitthidet

ประวัติการศึกษา / วุฒิการศึกษา

การศึกษาระดับ ปริญญาโท

หลักสูตร

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)

วิชาเอก/สาขา

การศึกษาปฐมวัย

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร (2550)

การศึกษาระดับ ปริญญาตรี

หลักสูตร

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)

วิชาเอก/สาขา

ปฐมวัยศึกษา

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2538)

งานวิจัยและความเชี่ยวชาญ