เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน

คณะครุศาสตร์
FACULTY OF EDUCATION

อาจารย์ ดร.ขันแก้ว มาพรม

อาจารย์ ดร.ขันแก้ว มาพรม

Dr.Khankaeo Maprom

ประวัติการศึกษา / วุฒิการศึกษา

การศึกษาระดับ ปริญญาเอก

หลักสูตร

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)

วิชาเอก/สาขา

หลักสูตรและการเรียนการสอน

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (2562)

การศึกษาระดับ ปริญญาโท

หลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

วิชาเอก/สาขา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (2552)

การศึกษาระดับ ปริญญาตรี

หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต)

วิชาเอก/สาขา

สารนิเทศศาสตร์ (สารนิเทศสำนักงาน)

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2545)

การศึกษาระดับ ปริญญาตรี

หลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

วิชาเอก/สาขา

ภาษาอังกฤษ

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (2544)

งานวิจัยและความเชี่ยวชาญ