เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน

คณะครุศาสตร์
FACULTY OF EDUCATION

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว

Asst. Prof. Dr.Khajonpong Ruamkaew

ประวัติการศึกษา / วุฒิการศึกษา

การศึกษาระดับ ปริญญาเอก

หลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

วิชาเอก/สาขา

คอมพิวเตอร์ศึกษา

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัมหาสารคาม

การศึกษาระดับ ปริญญาโท

หลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)

วิชาเอก/สาขา

เทคโนโลยีการศึกษา

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การศึกษาระดับ ปริญญาตรี

หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

วิชาเอก/สาขา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถาบันการศึกษา

งานวิจัยและความเชี่ยวชาญ