เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน

คณะครุศาสตร์
FACULTY OF EDUCATION

อาจารย์ อมรรัตน์ ช่อประพันธ์

อาจารย์ อมรรัตน์ ช่อประพันธ์

Amornrat Choprapun

ประวัติการศึกษา / วุฒิการศึกษา

การศึกษาระดับ ปริญญาโท

หลักสูตร

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

วิชาเอก/สาขา

สังคมศึกษา

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (2563)

การศึกษาระดับ ปริญญาตรี

หลักสูตร

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)

วิชาเอก/สาขา

การจัดการทั่วไป

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (2545)

งานวิจัยและความเชี่ยวชาญ