เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน

คณะครุศาสตร์
FACULTY OF EDUCATION

อาจารย์ ธนัชพร ขัติยนนท์

อาจารย์ ธนัชพร ขัติยนนท์

Thanatporn Khattiyanon

ประวัติการศึกษา / วุฒิการศึกษา

การศึกษาระดับ ปริญญาโท

หลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

วิชาเอก/สาขา

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2554)

การศึกษาระดับ ปริญญาตรี

หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

วิชาเอก/สาขา

ภาษาอังกฤษ

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2549)

งานวิจัยและความเชี่ยวชาญ