เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน

คณะครุศาสตร์
FACULTY OF EDUCATION

อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ อัฐกิจ

อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ อัฐกิจ

Dr.Thidarat Attakit

ประวัติการศึกษา / วุฒิการศึกษา

การศึกษาระดับ ปริญญาเอก

หลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

วิชาเอก/สาขา

การจัดการกีฬา

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2560)

การศึกษาระดับ ปริญญาโท

หลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)

วิชาเอก/สาขา

การส่งเสริมสุขภาพ

สถาบันการศึกษา

การศึกษาระดับ ปริญญาตรี

หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

วิชาเอก/สาขา

การฝึกและการจัดการกีฬา

สถาบันการศึกษา

งานวิจัยและความเชี่ยวชาญ