เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน

คณะวิทยาการจัดการ
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลักขณา ศิริจำปา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลักขณา ศิริจำปา

Asst. Prof.

ประวัติการศึกษา / วุฒิการศึกษา

การศึกษาระดับ ปริญญาโท

หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

วิชาเอก/สาขา

การตลาด

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยสยาม (2529)

การศึกษาระดับ ปริญญาตรี

หลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

วิชาเอก/สาขา

คหกรรมศาสตร์

สถาบันการศึกษา

วิทยาลัยครูธนบุรี (2526)

งานวิจัยและความเชี่ยวชาญ