เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน

คณะวิทยาการจัดการ
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE

อาจารย์ ปิยะวรรณ ยางคำ

อาจารย์ ปิยะวรรณ ยางคำ

piyawan yangkom

ประวัติการศึกษา / วุฒิการศึกษา

การศึกษาระดับ ปริญญาโท

หลักสูตร

บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)

วิชาเอก/สาขา

การบัญชี

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2549)

การศึกษาระดับ ปริญญาตรี

หลักสูตร

บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

วิชาเอก/สาขา

การบัญชี

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2541)

งานวิจัยและความเชี่ยวชาญ

 • การอยู่อย่างมีคุณค่าและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21

  คณะผู้วิจัย

  อัจฉรพร เฉลิมชิต พรวดี รักษาศรี กชนิภา วานิชกิตติกูล นาวา มาสวนจิก และปิยะวรรณ ยางคำ

  ชื่อวารสาร / หัวข้อการประชุม / สัมมนา

  วารสารสหวิทยาการวิจัยและวิชาการ

  ตีพิมพ์   ก.ค. 2565 - ส.ค. 2565    ฉบับที่   2    ปีที่   4    หน้า   557-570

  ประเภทงานวิจัย ระดับการเผยแพร่ เสนอ PROCEEDING
  ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences) TCI2 บทความวิจัย ไม่มี

  เพิ่มข้อมูล 27 กันยายน 2565 เวลา 15:08

 • ผลกระทบของการตลาดสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อคุณค่าตราสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์

  คณะผู้วิจัย

  นาวา มาสวนจิก ปิยะวรรณ ยางคำ พรวดี รักษาศรี กชนิภา วานิชกิตติกูล อัจฉรพร เฉลิมชิต และธีระศักดิ์ เกียงขวา

  ชื่อวารสาร / หัวข้อการประชุม / สัมมนา

  วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

  ตีพิมพ์   ก.ค. 2564 - ธ.ค. 2564    ฉบับที่   8    ปีที่   2    หน้า   427-440

  ประเภทงานวิจัย ระดับการเผยแพร่ เสนอ PROCEEDING
  ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences) TCI2 บทความวิจัย ไม่มี

  เพิ่มข้อมูล 27 กันยายน 2565 เวลา 15:07

 • การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  คณะผู้วิจัย

  นาวา มาสวนจิก ปิยะวรรณ ยางคำ พรวดี รักษาศรี กชนิภา วานิชกิตติกูล อัจฉรพร เฉลิมชิต

  ชื่อวารสาร / หัวข้อการประชุม / สัมมนา

  วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

  ตีพิมพ์   ก.ค. 2563 - ธ.ค. 2563    ฉบับที่   7    ปีที่   2    หน้า   493-508

  ประเภทงานวิจัย ระดับการเผยแพร่ เสนอ PROCEEDING
  ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences) TCI2 บทความวิจัย ไม่มี

  เพิ่มข้อมูล 27 กันยายน 2565 เวลา 15:01

 • ความสามารถนวัตกรรมของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวบนแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  คณะผู้วิจัย

  อัจฉรพร เฉลิมชิต ปิยะวรรณ ยางคำ พรวดี รักษาศรี กชนิภา วานิชกิตติกูล และนาวา มาสวนจิก

  ชื่อวารสาร / หัวข้อการประชุม / สัมมนา

  วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

  ตีพิมพ์   ก.ค. 2563 - ธ.ค. 2563    ฉบับที่   7    ปีที่   2    หน้า   613-630

  ประเภทงานวิจัย ระดับการเผยแพร่ เสนอ PROCEEDING
  ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences) TCI2 บทความวิจัย ไม่มี

  เพิ่มข้อมูล 27 กันยายน 2565 เวลา 15:04

 • ผลกระทบของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม

  คณะผู้วิจัย

  พรวดี รักษาศรี อัจฉรพร เฉลิมชิต นาวา มาสวนจิก กชนิภา วานิชกิตติกูล ปิยะวรรณ ยางคำ

  ชื่อวารสาร / หัวข้อการประชุม / สัมมนา

  บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper) ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง วันที่ 25 มี.ค.63

  ตีพิมพ์   มี.ค. 2563 - มี.ค. 2563    ฉบับที่   1    ปีที่   2563    หน้า   750-758

  ประเภทงานวิจัย ระดับการเผยแพร่ เสนอ PROCEEDING
  ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences) วารสารประชุมวิชาการ Oral มี

  เพิ่มข้อมูล 27 กันยายน 2565 เวลา 15:12

 • ผลกระทบของการตลาดสีเขียวที่มีต่อภาพลักษณ์องค์กรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดมหาสารคาม

  คณะผู้วิจัย

  นาวา มาสวนจิก อัจฉรพร เฉลิมชิต พรวดี รักษาศรี กชนิภา วานิชกิตติกูล ปิยะวรรณ ยางคำ

  ชื่อวารสาร / หัวข้อการประชุม / สัมมนา

  บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper) ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง วันที่ 25 มี.ค.63

  ตีพิมพ์   มี.ค. 2563 - มี.ค. 2563    ฉบับที่   1    ปีที่   2563    หน้า   759-767.

  ประเภทงานวิจัย ระดับการเผยแพร่ เสนอ PROCEEDING
  ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences) วารสารประชุมวิชาการ Oral มี

  เพิ่มข้อมูล 27 กันยายน 2565 เวลา 15:15