เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน

คณะวิทยาการจัดการ
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมร โททำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมร โททำ

Asst. Prof. Amorn Thotham

ประวัติการศึกษา / วุฒิการศึกษา

การศึกษาระดับ ปริญญาโท

หลักสูตร

บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)

วิชาเอก/สาขา

การบัญชี

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การศึกษาระดับ ปริญญาตรี

หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

วิชาเอก/สาขา

การบัญชี

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งานวิจัยและความเชี่ยวชาญ

 • การยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสำหรับเกษตร อัตลักษณ์พื้นถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม The Creating Product with Innovation to Value-Added for Local Agriculture Identities in Maha Sarakham Province

  คณะผู้วิจัย

  กชนิภา วานิชกิตติกูล, ปิยะวรรณ ยางคำ, อมร โททำ, นาวา มาสวนจิก และ ธีระศักดิ์ เกียงขวา

  ชื่อวารสาร / หัวข้อการประชุม / สัมมนา

  Journal of Roi Kaensarn Academi

  ตีพิมพ์   มิ.ย. 2566 - มิ.ย. 2566    ฉบับที่   6    ปีที่   8    หน้า   58-72

  ประเภทงานวิจัย ระดับการเผยแพร่ เสนอ PROCEEDING
  ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences) TCI1 บทความวิจัย ไม่มี

  เพิ่มข้อมูล 7 กันยายน 2566 เวลา 14:33

 • ผลกระทบของคุณภาพชีวิตที่มีต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของผู้สูงอายุใน ศตวรรษที่ 21

  คณะผู้วิจัย

  นาวา มาสวนจิก, ปิยะวรรณ ยางคำ, อัจฉรพร เฉลิมชิต, กชนิภา วานิชกิตติกูล, พรวดี รักษาศรี และอมร โททำ

  ชื่อวารสาร / หัวข้อการประชุม / สัมมนา

  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  ตีพิมพ์   พ.ค. 2566 - มิ.ย. 2566    ฉบับที่   3    ปีที่   42    หน้า   410-422

  ประเภทงานวิจัย ระดับการเผยแพร่ เสนอ PROCEEDING
  ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences) TCI1 บทความวิจัย ไม่มี

  เพิ่มข้อมูล 7 กันยายน 2566 เวลา 14:38

 • การเสริมความสามารถขององค์กรและนวัตกรรมทางสังคมสู่การพัฒนาท้องถิ่นของบุคลากรต้นแบบคน ของพระราชามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามภายใต้บริบทการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

  คณะผู้วิจัย

  ศิรินทร เลียงจินดาถาวร, เขมิกา แสนโสม, อมร โททำ, และนาวา มาสวนจิก

  ชื่อวารสาร / หัวข้อการประชุม / สัมมนา

  วารสารสหวิทยาการวิจัยและวิชาการ

  ตีพิมพ์   มี.ค. 2566 - เม.ย. 2566    ฉบับที่   2    ปีที่   3    หน้า   675-692

  ประเภทงานวิจัย ระดับการเผยแพร่ เสนอ PROCEEDING
  ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences) TCI2 บทความวิจัย ไม่มี

  เพิ่มข้อมูล 7 กันยายน 2566 เวลา 14:13

 • ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำบัญชีของเกษตรกรอัตลักษณ์พื้นถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม

  คณะผู้วิจัย

  อมร โททำ , นาวา มาสวนจิก, ปยะวรรณ ยางคำ, ธีระศักดิ์ เกียงขวา, กชนิภา วานิชกิตติกูล

  ชื่อวารสาร / หัวข้อการประชุม / สัมมนา

  วารสารสหวิทยาการวิจัยและวิชาการ

  ตีพิมพ์   มี.ค. 2566 - เม.ย. 2566    ฉบับที่   2    ปีที่   3    หน้า   709-722

  ประเภทงานวิจัย ระดับการเผยแพร่ เสนอ PROCEEDING
  ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences) TCI2 บทความวิจัย ไม่มี

  เพิ่มข้อมูล 7 กันยายน 2566 เวลา 14:27

 • ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

  คณะผู้วิจัย

  อมร โททำ, กชวรา ศาลารมย์

  ชื่อวารสาร / หัวข้อการประชุม / สัมมนา

  วารสารสหวิทยาการวิจัยและวิชาการ

  ตีพิมพ์   มี.ค. 2566 - เม.ย. 2566    ฉบับที่   3    ปีที่   3    หน้า   1-16

  ประเภทงานวิจัย ระดับการเผยแพร่ เสนอ PROCEEDING
  ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences) TCI2 บทความวิจัย ไม่มี

  เพิ่มข้อมูล 7 กันยายน 2566 เวลา 14:31

 • ผลกระทบของการตลาดดิจิทัลที่มีต่อผลการดำเนินงานทางการตลาดของเกษตรกรอัตลักษณพื้นถิ่น ในจังหวัดมหาสารคาม The Impact of Digital Marketing on the Marketing Performance of Local Identity Farmers in Maha Sarakham Province

  คณะผู้วิจัย

  นาวา มาสวนจิก ปิยะวรรณ ยางคำ ธีระศักดิ์ เกียงขวา กชนิภา วานิชกิตติกูล และอมร โททำ

  ชื่อวารสาร / หัวข้อการประชุม / สัมมนา

  วารสารสหวิทยาการวิจัยและวิชาการ

  ตีพิมพ์   พ.ย. 2565 - ธ.ค. 2565    ฉบับที่   6    ปีที่   2    หน้า   577-592

  ประเภทงานวิจัย ระดับการเผยแพร่ เสนอ PROCEEDING
  ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences) TCI2 บทความวิจัย ไม่มี

  เพิ่มข้อมูล 7 กันยายน 2566 เวลา 14:08

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย

  สามารถถ่ายทอดระดับหน่วยงาน

  ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน

  การควบคุมภายใน
  การบริหารความเสี่ยง
  การตรวจสอบภายใน

  เพิ่มข้อมูล 7 กันยายน 2566 เวลา 14:43

 • ที่ปรึกษาวางระบบบัญชี

  สามารถถ่ายทอดระดับองค์กรหรือสถาบัน

  ความเชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาวางระบบบัญชี

  การวางระบบบัญชีให้กับบริษัท

  เพิ่มข้อมูล 7 กันยายน 2566 เวลา 14:46

 • การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ

  สามารถถ่ายทอดระดับองค์กรหรือสถาบัน

  ความเชี่ยวชาญด้านการบัญชีหน่วยงานภาครัฐ

  การจัดทำต้นทุนผลผลิตสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
  การรายงานทางการเงินสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

  เพิ่มข้อมูล 7 กันยายน 2566 เวลา 14:51

 • การจัดทำบัญชีชุมชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

  สามารถถ่ายทอดระดับชุมชน

  ความเชี่ยวชาญด้านการจัดทำบัญชีชุมชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

  การวางระบบบัญชีชุมชุน
  การบันทึกและรายงานการเงินกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

  เพิ่มข้อมูล 7 กันยายน 2566 เวลา 14:52

บทความวิจัย
 • ผลกระทบของการตลาดดิจิทัลที่มีตอผลการดำเนินงานทางการตลาดของเกษตรกรอัตลักษณพื้นถิ่น ในจังหวัดมหาสารคาม The Impact of Digital Marketing on the Marketing Performance of Local Identity Farmers in Maha Sarakham Province

  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


  รายละเอียด

  วารสารสหวิทยาการวิจัยและวิชาการ, 2 (6) : พฤศจิกายน-ธันวาคม 2565.

  เพิ่มข้อมูล 7 กันยายน 2566 เวลา 13:36

 • การเสริมความสามารถขององค์กรและนวัตกรรมทางสังคมสู่การพัฒนาท้องถิ่นของบุคลากรต้นแบบคนของพระราชามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามภายใตบริบทการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย Empowerment of Organizations and Social Innovations to Local Development of Prototype Personnel: People of the King, Rajabhat Mahasarakham University

  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


  รายละเอียด

  วารสารสหวิทยาการวิจัยและวิชาการ, 3 (2) : มีนาคม-เมษายน 2566

  เพิ่มข้อมูล 7 กันยายน 2566 เวลา 13:54

ตำรา
 • การตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน

  สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


  รายละเอียด

  ตำรารายวิชาการตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน

  เพิ่มข้อมูล 7 กันยายน 2566 เวลา 13:32

วิทยากร
 • การจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน

  ไร่แสนดี อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม


  รายละเอียด

  การวางระบบเอกสารทางการเงินชุมชน

  เพิ่มข้อมูล 7 กันยายน 2566 เวลา 15:08

 • การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะ

  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม


  รายละเอียด

  การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

  เพิ่มข้อมูล 7 กันยายน 2566 เวลา 15:09

ตำรา/เอกสารประกอบการสอน
 • รายงานทางการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน

  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


  รายละเอียด

  เอกสารประกอบการสอน

  เพิ่มข้อมูล 7 กันยายน 2566 เวลา 13:51