เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน

คณะวิทยาการจัดการ
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE

อาจารย์ สราดา วงศ์มังกร

อาจารย์ สราดา วงศ์มังกร

ประวัติการศึกษา / วุฒิการศึกษา

การศึกษาระดับ ปริญญาโท

หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

วิชาเอก/สาขา

บริหารธุรกิจ

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2550)

การศึกษาระดับ ปริญญาตรี

หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

วิชาเอก/สาขา

การบริหารการเงิน

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2537)

งานวิจัยและความเชี่ยวชาญ