เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

อาจารย์ อิสระ ตรีปัญญา

อาจารย์ อิสระ ตรีปัญญา

ISARA Treepanya

ประวัติการศึกษา / วุฒิการศึกษา

การศึกษาระดับ ปริญญาโท

หลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

วิชาเอก/สาขา

ปรัชญา

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2551)

การศึกษาระดับ ปริญญาตรี

หลักสูตร

ศิลปบัณฑิต (ศป.ม.)

วิชาเอก/สาขา

ภาพพิมพ์

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2546)

งานวิจัยและความเชี่ยวชาญ