เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

อาจารย์ ดร.จารุณี เข็มพิลา

อาจารย์ ดร.จารุณี เข็มพิลา

Dr.Jarunee Khempila

ประวัติการศึกษา / วุฒิการศึกษา

การศึกษาระดับ ปริญญาเอก

หลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

วิชาเอก/สาขา

ฟิสิกส์

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2565)

การศึกษาระดับ ปริญญาโท

หลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

วิชาเอก/สาขา

เทคโนโลยีพลังงาน

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2551)

การศึกษาระดับ ปริญญาตรี

หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

วิชาเอก/สาขา

วิศวกรรมเครื่องกล

สถาบันการศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (2555)

การศึกษาระดับ ปริญญาตรี

หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

วิชาเอก/สาขา

ฟิสิกส์

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2546)

งานวิจัยและความเชี่ยวชาญ

 • Comparative study of solid biofuels derived from sugarcane leaves with two different thermochemical conversion methods: wet and dry torrefaction

  คณะผู้วิจัย

  Jarunee Khempila, Pumin Kongto, Pattanapol Meena

  ชื่อวารสาร / หัวข้อการประชุม / สัมมนา

  BioEnergy Research

  ตีพิมพ์   มี.ค. 2565 - ก.ย. 2565    ฉบับที่   2    ปีที่   15    หน้า   1265-1280

  ประเภทงานวิจัย ระดับการเผยแพร่ เสนอ PROCEEDING
  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) นานาชาติ บทความวิจัย มี

  เพิ่มข้อมูล 27 กันยายน 2565 เวลา 21:23

 • Torrefaction of Cassava Rhizome to Produce High-Grade Solid Biofuels

  คณะผู้วิจัย

  Jarunee Khempila and Pumin Kongto

  ชื่อวารสาร / หัวข้อการประชุม / สัมมนา

  Journal of Applied Research on Science and Technology (JARST)

  ตีพิมพ์   ม.ค. 2565 - มิ.ย. 2565    ฉบับที่   1    ปีที่   21    หน้า   88-102

  ประเภทงานวิจัย ระดับการเผยแพร่ เสนอ PROCEEDING
  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) TCI1 บทความวิจัย มี

  เพิ่มข้อมูล 27 กันยายน 2565 เวลา 21:35

 • Evaluation of Thermochemical Characteristics of Solid Fuels from Sugarcane Pith and Fiber Produced by Torrefaction Process

  คณะผู้วิจัย

  Jarunee Khempila and Pumin Kongto

  ชื่อวารสาร / หัวข้อการประชุม / สัมมนา

  KMUTT Research & Development Journal

  ตีพิมพ์   ม.ค. 2565 - มี.ค. 2565    ฉบับที่   1    ปีที่   45    หน้า   59-72

  ประเภทงานวิจัย ระดับการเผยแพร่ เสนอ PROCEEDING
  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) TCI1 บทความวิจัย มี

  เพิ่มข้อมูล 27 กันยายน 2565 เวลา 21:37

 • Effect of torrefaction temperature on properties of pine sawdust

  คณะผู้วิจัย

  Jarunee Khempila and Pumin Kongto

  ชื่อวารสาร / หัวข้อการประชุม / สัมมนา

  PSRU Journal of Science and Technology

  ตีพิมพ์   ก.ย. 2564 - ธ.ค. 2564    ฉบับที่   3    ปีที่   6    หน้า   76-93

  ประเภทงานวิจัย ระดับการเผยแพร่ เสนอ PROCEEDING
  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) TCI2 บทความวิจัย มี

  เพิ่มข้อมูล 27 กันยายน 2565 เวลา 21:32

 • Improvements of Thermochemical Properties of Corn Biomass by Torrefaction Process

  คณะผู้วิจัย

  Jarunee Khempila and Pumin Kongto

  ชื่อวารสาร / หัวข้อการประชุม / สัมมนา

  Pathumwan Academic Journal

  ตีพิมพ์   พ.ค. 2564 - ส.ค. 2564    ฉบับที่   31    ปีที่   11    หน้า   96-113

  ประเภทงานวิจัย ระดับการเผยแพร่ เสนอ PROCEEDING
  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) TCI1 บทความวิจัย มี

  เพิ่มข้อมูล 27 กันยายน 2565 เวลา 21:39

 • Thermochemical Upgrading of Sugarcane Leaves into Solid Biofuel for Power Generation

  คณะผู้วิจัย

  Jarunee Khempila and Pattanapol Meena

  ชื่อวารสาร / หัวข้อการประชุม / สัมมนา

  Proceedings of The 32nd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2020)

  ตีพิมพ์   พ.ย. 2563 - พ.ย. 2563    ฉบับที่   -    ปีที่   -    หน้า   137-150

  ประเภทงานวิจัย ระดับการเผยแพร่ เสนอ PROCEEDING
  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) วารสารประชุมวิชาการ Oral มี

  เพิ่มข้อมูล 27 กันยายน 2565 เวลา 21:42

 • Production of Particleboard from Lemongrass Leaves and Rice Straws (การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากใบตะไคร้และฟางข้าว)

  คณะผู้วิจัย

  Jarunee Khempila, Chayanis Namprai, Alisa Kaewsai

  ชื่อวารสาร / หัวข้อการประชุม / สัมมนา

  Pathumwan Academic Journal

  ตีพิมพ์   ม.ค. 2562 - เม.ย. 2562    ฉบับที่   24    ปีที่   9    หน้า   1-15

  ประเภทงานวิจัย ระดับการเผยแพร่ เสนอ PROCEEDING
  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) TCI1 บทความวิจัย มี

  เพิ่มข้อมูล 27 กันยายน 2565 เวลา 21:17

 • Experience in the Construction and Testing of a Solar-Powered Adsorptive Ice Maker (ประสบการณ์ในการสร้างและทดสอบเครื่องผลิตน้ำแข็งที่ใช้ระบบทำความเย็นแบบดูดซับจากพลังงานแสงอาทิตย์)

  คณะผู้วิจัย

  มานพ พิพัฒหัตถกุล, จารุณี เข็มพิลา, ธราพงษ์ โคตรแปร

  ชื่อวารสาร / หัวข้อการประชุม / สัมมนา

  วารสารวิชาการปทุมวัน (Pathumwan Academic Journal)

  ตีพิมพ์   ก.ย. 2554 - ธ.ค. 2554    ฉบับที่   2    ปีที่   1    หน้า   49-56

  ประเภทงานวิจัย ระดับการเผยแพร่ เสนอ PROCEEDING
  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) TCI1 บทความวิจัย ไม่มี

  เพิ่มข้อมูล 27 กันยายน 2565 เวลา 20:52

 • Study on Air Flow Behavior Through Double-wall Building (การศึกษาพฤติกรรมการไหลของอากาศผ่านอาคารผนังสองชั้น)

  คณะผู้วิจัย

  จารุณี เข็มพิลา

  ชื่อวารสาร / หัวข้อการประชุม / สัมมนา

  วารสารวิชาการปทุมวัน (Pathumwan Academic Journal)

  ตีพิมพ์   พ.ค. 2554 - ส.ค. 2554    ฉบับที่   1    ปีที่   1    หน้า   23-28

  ประเภทงานวิจัย ระดับการเผยแพร่ เสนอ PROCEEDING
  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) TCI1 บทความวิจัย มี

  เพิ่มข้อมูล 27 กันยายน 2565 เวลา 21:25

 • Torrefaction technology

  สามารถถ่ายทอดระดับองค์กรหรือสถาบัน

  ความเชี่ยวชาญด้านSolid biofuel

  A relatively new method called torrefaction can alter the characteristics of biomass to produce a biofuel with a greater energy content.

  เพิ่มข้อมูล 28 กันยายน 2565 เวลา 21:33

 • Hydrothermal carbonization

  สามารถถ่ายทอดระดับองค์กรหรือสถาบัน

  ความเชี่ยวชาญด้านSolid biofuel

  Wet biomass feedstocks are heated using a process called hydrothermal carbonization (HTC) to create solid fuel (hydrochar).

  เพิ่มข้อมูล 28 กันยายน 2565 เวลา 21:35

บทความวิจัย
 • Thermochemical Upgrading of Sugarcane Leaves into Solid Biofuel for Power Generation

  National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC)


  รายละเอียด

  J. Khempila and P. meena, “Thermochemical Upgrading of Sugarcane Leaves into Solid Biofuel for Power Generation,” Proceedings of The 32nd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2020), Bangkok, Thailand, November26, 2020, pp. 137-150.

  เพิ่มข้อมูล 23 กันยายน 2565 เวลา 14:20

 • Effect of torrefaction temperature on properties of pine sawdust

  Faculty of Science and Technology, Pibulsongkram Rajabhat University, Phitsanulok


  รายละเอียด

  Khempila J. and Kongto P., 2021. “Effect of torrefaction temperature on properties of pine sawdust,” PSRU Journal of Science and Technology, 6(3), pp. 76-93. [TCI 2]

  เพิ่มข้อมูล 23 กันยายน 2565 เวลา 14:02

 • Improvements of Thermochemical Properties of Corn Biomass by Torrefaction Process

  Pathumwan institute of technology


  รายละเอียด

  Khempila J. and Kongto P., 2021. “Improvements of Thermochemical Properties of Corn Biomass by Torrefaction Process,” Pathumwan Academic Journal, Vol. 11(31), pp. 96–113. [TCI 1]

  เพิ่มข้อมูล 23 กันยายน 2565 เวลา 14:04

 • Comparative study of solid biofuels derived from sugarcane leaves with two different thermochemical conversion methods: wet and dry torrefaction

  Springer Nature Switzerland


  รายละเอียด

  Khempila J., Kongto P., and Meena P., 2021. “Comparative study of solid biofuels derived from sugarcane leaves with two different thermochemical conversion methods: wet and dry torrefaction,” BioEnergy Research, 11(31), pp. 96–113. [ISI]

  เพิ่มข้อมูล 23 กันยายน 2565 เวลา 14:06

 • Evaluation of Thermochemical Characteristics of Solid Fuels from Sugarcane Pith and Fiber Produced by Torrefaction Process

  King Mongkut's University of Technology Thonburi


  รายละเอียด

  Khempila J. and Kongto P., 2022. “Evaluation of Thermochemical Characteristics of Solid Fuels from Sugarcane Pith and Fiber Produced by Torrefaction Process,” KMUTT Research & Development Journal, Vol. 1(45), pp. 59-72. [TCI 1]

  เพิ่มข้อมูล 23 กันยายน 2565 เวลา 14:07

 • Torrefaction of Cassava Rhizome to Produce High-Grade Solid Biofuels

  Institute of Research and Development, Rajamangala University of Technology Thanyaburi , Pratumthani


  รายละเอียด

  Khempila J. and Kongto P., 2022. “Torrefaction of Cassava Rhizome to Produce High-Grade Solid Biofuels,” Journal of Applied Research on Science and Technology (JARST), 21(1), pp. 88-102. [TCI 1]

  เพิ่มข้อมูล 23 กันยายน 2565 เวลา 14:11