เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชญาภา เกตุวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชญาภา เกตุวงศ์

Asst. Prof. Chatyapha Ketwong

ประวัติการศึกษา / วุฒิการศึกษา

การศึกษาระดับ ปริญญาโท

หลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

วิชาเอก/สาขา

เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล (2552)

การศึกษาระดับ ปริญญาตรี

หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

วิชาเอก/สาขา

เคมี

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2550)

งานวิจัยและความเชี่ยวชาญ