เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพร แสงไชยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพร แสงไชยา

Asst. Prof. Dr.Amporn Saengchaiya

ประวัติการศึกษา / วุฒิการศึกษา

การศึกษาระดับ ปริญญาเอก

หลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

วิชาเอก/สาขา

วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2561)

การศึกษาระดับ ปริญญาโท

หลักสูตร

ศิลปมหาบัณฑิต (ศ.ม.)

วิชาเอก/สาขา

ประยุกตศิลปศึกษา

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร (2549)

การศึกษาระดับ ปริญญาตรี

หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ)

วิชาเอก/สาขา

ศิลปกรรม

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (2545)

งานวิจัยและความเชี่ยวชาญ

ประสบการณ์บริหาร

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง คณะหรือหน่วยงาน งานที่รับผิดชอบ
2565 - ปัจจุบัน รองคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ