เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

อาจารย์ ธวัชชัย บุญทัน

อาจารย์ ธวัชชัย บุญทัน

Thawatchai Boontan

ประวัติการศึกษา / วุฒิการศึกษา

การศึกษาระดับ ปริญญาโท

หลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

วิชาเอก/สาขา

คณิตศาสตร์ประยุกต์

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2554)

การศึกษาระดับ ปริญญาตรี

หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

วิชาเอก/สาขา

คณิตศาสตร์

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (2549)

งานวิจัยและความเชี่ยวชาญ

 • A study of vector analysis in a rotating magnetic field using Scilab

  คณะผู้วิจัย

  Penpark Sirimark1 , Wasinee Pradubsri1*,Phatthanan Boonsaduak1 and Thawatchai Boontan2

  ชื่อวารสาร / หัวข้อการประชุม / สัมมนา

  วารสารเกษตรศาสตร4และเทคโนโลยี | Agriculture and Technology Journal ปLที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2566 | Vol.4 No.1 January – April 2023 Received: October 16, 2022; Revised: November 21, 2022; Accepted: December 30, 2022 https://tci-thailand.org/detail_journal.php?id_journal=11718

  ตีพิมพ์   ม.ค. 2566 - เม.ย. 2566    ฉบับที่   1    ปีที่   4    หน้า   1-13

  ประเภทงานวิจัย ระดับการเผยแพร่ เสนอ PROCEEDING
  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) TCI2 Oral มี

  เพิ่มข้อมูล 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 22:18

 • A simulated annealing algorithm for packing problem

  คณะผู้วิจัย

  ธวัชชัย บุญทัน1* อัครพงศ2 วงศ2พัฒน21 เพ็ญภัค ศิริมาก2 พงษ2พันธ2 บุญสรรค22 และสัญชัย ยอดมณี3

  ชื่อวารสาร / หัวข้อการประชุม / สัมมนา

  วารสารเกษตรศาสตร8และเทคโนโลยี | Agriculture and Technology Journal ปOที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2564 | Vol.2 No.1 January – April 2021

  ตีพิมพ์   ม.ค. 2564 - เม.ย. 2564    ฉบับที่   1    ปีที่   2    หน้า   1-8

  ประเภทงานวิจัย ระดับการเผยแพร่ เสนอ PROCEEDING
  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) TCI2 Oral มี

  เพิ่มข้อมูล 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 22:32

 • THE MANAGEMENT OF FOOD BOXES PACKING PROBLEMS IN RECTANGULAR CONTAINERS USING THE HEURISTIC METHOD

  คณะผู้วิจัย

  SIRIMARK PENPARK*1 , BOONTAN THAWATCHAI2 AND YOTMANEE SANCHAI3

  ชื่อวารสาร / หัวข้อการประชุม / สัมมนา

  Journal of Sustainability Science and Management Volume 16 Number 2, February 2021: 129-137 https://jssm.umt.edu.my/archive/volume-16-number-2-february-2021/ https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=17700156532&tip=sid&clean=0

  ตีพิมพ์   ก.พ. 2564 - ก.พ. 2564    ฉบับที่   2    ปีที่   16    หน้า   129-137

  ประเภทงานวิจัย ระดับการเผยแพร่ เสนอ PROCEEDING
  ด้านการศึกษา (Education) Scopus Q3 Oral มี

  เพิ่มข้อมูล 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 22:30

 • A heauristic method for food box packing in container

  คณะผู้วิจัย

  ธวัชชัย บุญทัน1* เพ็ญภัค ศิริมาก2 สัญชัย ยอดมณี3 อัครพงศ์ วงศ์พัฒน์1 และไกรศักดิ์ จันทรโกเมท2

  ชื่อวารสาร / หัวข้อการประชุม / สัมมนา

  วารสารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี | Agriculture and Technology Journal ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2563 | Vol.1 No.3 September – December 2020

  ตีพิมพ์   ก.ย. 2563 - ธ.ค. 2563    ฉบับที่   3    ปีที่   1    หน้า   33-41

  ประเภทงานวิจัย ระดับการเผยแพร่ เสนอ PROCEEDING
  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) วารสารประชุมวิชาการ บทความวิจัย มี

  เพิ่มข้อมูล 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 22:22