เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

Rajabhat Maha Sarakham University

ลงทะเบียน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน

กรุณาเลือกคำนำหน้าชื่อ (ไทย)
กรุณาระบุชื่อ (ไทย)
กรุณาระบุนามสกุล (ไทย)
กรุณาเลือกคำนำหน้าชื่อ (อังกฤษ)
กรุณาระบุชื่อ (อังกฤษ)
กรุณาระบุนามสกุล (อังกฤษ)
กรุณาเลือกคำนำหน้าชื่อ (อังกฤษ)

ส่วนที่ 2 ข้อมูลบุคลากร

กรุณาเลือกคณะ ที่ท่านสังกัดอยู่
กรุณาเลือก ตำแหน่งทางวิชาการ

ส่วนที่ 3 ข้อมูลการติดต่อ

กรุณาระบุ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
กรุณาระบุที่อยู่ หากประสงค์ที่จะไม่ระบุข้อมูลในส่วนนี้ ให้กรอกเป็น -

ส่วนที่ 4 ข้อมูลบัญชีผู้ใช้

กรุณาระบุรหัสผ่าน